Recent toegevoegde artikels

Acties bij de luchthavenpolitie in Brussel Nationaal

21/02/2020 (update)
flyer stiptheidsactie

Aanhoudend personeelstekort, problemen inzake de infrastructuur en het wagenpark en een tekort aan arbeidsmiddelen

Vorige woensdag tekenden onze onderhandelaars nogmaals present op het OCP (onderhandelingscomité voor de politiediensten) in Brussel. Op de agenda stond voor de derde keer op rij de stakingsaanzegging die we indienden omwille van de toestand waarin onze collega's van de luchtvaartpolitie in Zaventem (LPA BruNat) werken.

Het aanhoudend personeelstekort, alsook de problemen inzake de infrastructuur, het wagenpark en het tekort aan arbeidsmiddelen zijn punten waarvoor we een onmiddellijk engagement van de overheid verwachten. Maar nu ook deze derde poging om tot aanvaardbare resultaten te komen mislukte, kunnen we niet anders dan overgaan tot hardere syndicale acties.

De stiptheidsacties laten zich stevig voelen op de luchthaven Brussel Nationaal.

Eerst leidde een controle op de toegangswegen naar het luchthavencomplex al tot moeizaam verkeer, daarna werden de reizigers geconfronteerd met lange wachtrijen aan de grenscontrole. Onze collega's van de LPA BruNat zijn dergelijke lange wachtrijen aan de grenscontrole op de drukkere dagen intussen wel gewoon. Door de acute onderbezetting op deze federale politiedienst kan je soortgelijke beelden daar wel vaker schieten. Het personeelstekort is dan ook één van de verzuchtingen die leidden tot de stakingsaanzegging.

We willen met onze stiptheidsactie zeker de reizigers niet pesten. Wel proberen we de overheid met dit signaal aan te moedigen om de dialoog weer op te starten en dit keer tot een compromis te komen waarin iedereen zich kan vinden.

stiptheidsactie

Komt er schot in de zaak over de fietsvergoeding voor speedpedelecs?

14/02/2020
speedpedelec

Regelmatig stellen leden van ACV Politie ons vragen over de stand van zaken omtrent een mogelijke uitbreiding van de fietsvergoeding, zodat ook gebruikers van speedpedelecs hierop aanspraak kunnen maken.

Al sedert 2017, meer bepaald middels de wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen, werd een fietsvergoeding ook mogelijk voor snelle elektrische fietsen tot 45 km per uur, de zogenaamde speedpedelecs.

Toch is dit geen veralgemeend recht op fietsvergoeding met speedpedelecs. Zo sluiten bijvoorbeeld verschillende koninklijke besluiten die de vergoedingen voor federale ambtenaren regelen, de speedpedelec expliciet uit van een fietsvergoeding.

Daarom diende men vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 25 oktober 2019 een voorstel tot resolutie tot veralgemening van de fietsvergoeding in. Daarin wenst men onder meer de verplaatsingsvergoeding op grond van artikel 76, § 1, van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt uit te breiden tot speedpedelecs. De bal ligt nu in het kamp van het parlement.

ACV Politie heeft meermaals bij de bevoegde diensten aangestuurd op de toepassing en uitbreiding hiervan voor het voltallig personeel van de politiediensten, hetgeen finaal heeft geresulteerd in het voorstel tot resolutie. We volgen dit dossier dan ook van zeer nabij op en van zodra we meer weten, communiceren we dit via onze kanalen.

Hier vind je het voorstel van resolutie tot veralgemening van de fietsvergoeding, ingediend op 25/10/2019.

ACV Politie biedt verweer tegen nieuw selectieconcept

12/02/2020
recrutering

Vandaag pakte De Standaard uit met het nieuws dat de politie de lat voor de rekruten lager legt. ACV politie verzet zich al langer tegen deze plannen van de overheid.

Concreet kunnen wij onder andere niet leven met het schrappen van een aantal gedragsmetingen en met het verminderen van het aantal assessoren. De risico's die hieruit volgen, wegen niet op tegen de (eventuele) winst in tijd en de digitalisering. En we zijn niet alleen hierin, ook het Rekenhof, het Comité P en tal van vakspecialisten formuleren bemerkingen in deze zin.

ACV Politie heeft dan ook een lijvig dossier met wetenschappelijke onderbouwing ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en bij de top van de Federale Politie, in de hoop om alsnog aanpassingen aan het nieuwe selectieconcept te krijgen.

De aanpassingen die wij voorstellen zijn:

 • toevoegen van een simulatie-oefening om effectief gedrag bij de kandidaat te kunnen meten;
 • een extra assessor toevoegen;
 • scores van de persoonlijkheidsvragenlijst enkel als indicatie weerhouden;
 • deliberatiecommissie herbekijken.

Beluister hier het interview met onze secretaris Joery Dehaes in "De Ochtend" waarin ons standpunt verder werd toegelicht!

Sterke opkomst voor de infosessies over de selectieproeven voor politie

17/01/2020
infosessie

Omdat een goede voorbereiding op de selectieproeven de slaagkansen vergroot, organiseerde ACV vandaag in Hasselt een infosessie en oefendag. Het werd voor de vele aanwezige kandidaten een dag vol informatie, nuttige tips en oefeningen.

Heb je deze infosessie gemist en wil je weten waar en wanneer je hiervoor nog bij ons terecht kan? Klik dan hier!

Vraag online SmartCOP 2020 aan!

30/12/2019
smartcop

Hedwig Van Pamel ontwikkelt jaarlijks een nieuwe versie van SmartCOP, een Excel-toepassing waarmee politiemensen hun prestaties zelf kunnen beheren.

SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de ingevoerde jaarwedde en prestaties. De toepassing beheert daarenboven de verlof-, regularisatie- en ziekteverlofdagen evenals de nachtprestaties.

Kortom SmartCOP is de persoonlijke diensturentabel bij uitstek. Met SmartCOP kan de gebruiker zelf controleren of de prestaties juist worden beheerd. Alle vergoedingen en toelagen gebaseerd op de prestaties en die dus maandelijks schommelen, worden automatisch berekend. Ook biedt het programma een maandelijks en jaarlijks overzicht van alle prestaties, vergoedingen en toelagen.

Wil je SmartCOP gebruiken? Dan kan je dat via dit formulier aan Hedwig aanvragen.

Het sukkelstraatje van de politie

18/12/2019
personeelstekorten

"In welk sukkelstraatje is de politie aanbeland?"

In NT Magazine van december 2019 is er een bijdrage verschenen over de personeelstekorten bij de openbare diensten, en dan in het bijzonder over de tekorten bij de politie, brandweer en defensie. Zowel Ilse Heylen, nationaal secretaris voor Bijzondere Korpsen, als Stijn Kwanten, vakbondssecretaris voor ACV Poltiie komen hierin aan het woord.

Via deze link kan je het artikel inkijken.

Fusie van drie Limburgse politiezones in aantocht?

12/12/2019

Professor Jelle Janssens (UGent) werd door de Limburgse gouverneur gevraagd om de haalbaarheid van een fusie tussen de politiezones Tongeren/Herstappe, St.-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken en Kanton Borgloon te onderzoeken. Op 12/12/2019 ging de politieraad van de politiezone Kanton Borgloon door. Daar gaf de professor toelichting over zijn uitgevoerde studie en de gemaakte bevindingen.

Een afvaardiging van ACV Politie was hierop aanwezig en bezorgde ons hierover een kort verslag.

Klik hier om het verslag in te kijken.

Overdracht verlof van 2019 en toekenning van sommige verloven in 2020

09/12/2019

Op 9 december 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de GPI 92 met betrekking tot de overdracht van verloven van 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020.

Hierna vindt u de richtlijnen betreffende de overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019, alsook de richtlijnen voor het jaar 2020 betreffende de reglementaire feestdagen toegestaan door de commissaris-generaal of door de korpschef evenals de data waarop bepaalde vervangende verlofdagen dienen genomen te worden.

Overdracht van verloven van 2019:
Artikel VIII.III.2 RPPol, bepaalt dat het jaarlijks vakantieverlof kan worden opgenomen tot en met 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend. Het niet genomen vakantieverlof van 2019 zou dus voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kunnen worden genomen tot 1 april 2020.
Rekening houdend evenwel met het feit dat de Paasvakantie in 2020 valt van 6 tot en met 19 april en gezien 30 april ook het einde is van een referentieperiode, beslis ik, op grond van artikel VIII.III.2, tweede lid, RPPol, dat alle personeelsleden van de geëntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2019 kunnen opnemen tot en met 30 april 2020.
Ik wens bovendien aan te stippen dat, overeenkomstig artikel VIII.1.bis, UBPol, de personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019 niet hebben kunnen opnemen vóór 1 april 2020 omwille van een weigering van het jaarlijks vakantieverlof, een moederschapsverlof of een afwezigheid wegens ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020), dit jaarlijks vakantieverlof kunnen overdragen tot 1 april 2021.

Verlofkalender 2020:
Reglementaire feestdagen vastgesteld door de ter zake bevoegde overheid.

Bij toepassing van artikel I.I.1, 19°, RPPol, worden door de commissaris-generaal of de overheden die hij aanwijst voor de Federale Politie, of door de korpschef of de dienst die hij aanwijst voor de Lokale Politie, twee reglementaire feestdagen toegekend.

Richtlijnen voor 2020:
- Wat de Federale Politie betreft, worden de twee door de commissaris-generaal toegekende reglementaire feestdagen, bij de aanvang van 2020, aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.
- Wat de Lokale Politie betreft, heeft de korpschef de keuzemogelijkheid om, na overleg in het betrokken basisoverlegcomité, die twee dagen ofwel bij de aanvang van het jaar toe te voegen aan de verloffiche, ofwel op bepaalde data vast te stellen of een dag aan de verloffiche toe te voegen en de andere op een bepaalde datum vast te stellen.

Vervangende verlofdagen voor de wettelijke en reglementaire feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.
In 2020 vallen twee wettelijke feestdagen (15 augustus en 1 november) en twee reglementaire feestdagen (15 november en 26 december) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op vier vervangende verlofdagen. De eerste van die vier dagen wordt, voor alle personeelsleden van de politiediensten, op grond van artikel VIII.III.13, tweede lid, RPPol, vastgelegd op 22 mei 2020, zodat een brugdag wordt gecreëerd. De resterende drie dagen worden aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.
Hiervan kan evenwel worden afgeweken door de korpschefs van de Lokale Politie indien ze reeds één van de door hen vast te stellen reglementaire feestdagen (zie punt 2.1.), op datum van 22 mei zouden hebben vastgelegd. Wat de rechtspositie betreft van de personeelsleden die op die vervangende verlofdagen moeten werken, verwijs ik u naar de richtlijnen van de omzendbrief GPI 34 van 11 maart 2003 betreffende sommige verloven toegekend in 2003.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
P. DE CREM

FAQ over de eindejaarstoelage

02/12/2019

Op 2 december 2019 publiceerde het SSGPI de FAQ 2019-03 over de eindejaarstoelage. Je kan de nota hier inkijken.

ACV Politie dient een stakingsaanzegging in

26/11/2019

Onze vakbond diende een stakingsaanzegging in voor de Federale Politie. Tussen 9 december 2019 en 2 januari 2020 kunnen er hierdoor over het hele land 'nog nader te bepalen' acties zijn.

Met deze stakingsaanzegging willen we druk zetten op de directie. Deze laat na om te reageren op een studie over het welzijn op het werk. Die studie toont aan dat 20 procent van de medewerkers bij de politie al eens het slachtoffer was van discriminatie. Daarnaast blijkt dat maar liefst 1 op de 5 vrouwelijke collega's met ongewenste intimiteiten werd geconfronteerd.

Lees het hele artikel in Het Nieuwsblad.

Veel interesse voor een loopbaan bij de politie

23/11/2019
infosessie

Vandaag ging in de kantoren van het ACV in Antwerpen een infosessie en oefendag door voor mensen die een carrière bij de politie ambiëren.

Een zeventigtal geïnteresseerde kandidaten volgden aandachtig de toelichting en namen deel aan een aantal selectieproeven.

We wensen onze toekomstige collega's veel succes met hun selecties en hopen hen binnenkort in de politieschool te ontmoeten.

Heb je deze infosessie gemist en wil je weten waar en wanneer je hiervoor nog bij ons terecht kan? Klik dan hier!

Keuzemenu voor 112 en 101? Lapmiddel volgen ACV Politie!

08/11/2019
101

ACV Politie is niet te spreken over de plannen om een keuzemenu in te voeren bij de noodnummers. De voordelen zijn te verwaarlozen, de gevaren zijn bijzonder groot voor mensen in nood. Bovendien blijft men werken met twee gescheiden diensten (100 en 101) voor de calltaking; men gooit er gewoon een keuzemenu voor de beller bovenop.

Europa schrijft inderdaad een uniek noodnummer (112) voor, maar de invulling die men daar in ons land aan geeft is zeker niet de beste.

ACV Politie vraagt al jaren om voldoende personeel en deftige middelen te voorzien voor de noodcentrales. Dat zou de veiligheid pas verbeteren.

Lees de hele bijdrage op VRT Nieuws

Verlenging periode opname resterende verlofdagen 2019

06/11/2019
reiskoffer

Tijdens het Hoog Overlegcomité vanochtend wenste de overheid geen verlenging voor de overdracht van het verlof toe te kennen tot het einde van 2020. Dit ondanks de uitdrukkelijke vraag van alle vakbonden.

De overheid was wel te vinden voor het voorstel van ACV Politie om de overdracht toe te staan tot einde april. Op die manier valt de paasvakantie van volgend jaar in deze periode, waardoor heel wat collega's hun resterende verlofdagen niet op schooldagen moeten opnemen, maar deze samen met hun gezin kunnen doorbrengen.

Bijkomend voordeel van deze regeling is dat hiermee nu twee volledige referentieperiodes overbrugd worden.

In 2020 vallen vier feestdagen in het weekend. Een ervan wordt vastgelegd als brugdag op 22/05/2020; de overige drie worden toegevoegd aan de verloffiche.

Word vakbondsafgevaardigde!

update 18/12/2019
Word vakbondsafgevaardigde

Maak jij het verschil?

Wil je je actief inzetten voor je collega's op de werkvloer? Als vakbondsafgevaardigde kan jij het verschil maken. Je bent een spreekbuis en tegelijk een luisterend oor. Je komt op voor jouw rechten en die van je collega's door te overleggen met je werkgever.

Je hoeft daarvoor geen superheld te zijn. Je kan altijd rekenen op de ondersteuning van de medewerkers van ACV Politie. We informeren je en zorgen voor de nodige vorming. Je staat er dus zeker niet alleen voor.

Gebruik je stem en stel je kandidaat als vakbondsafgevaardigde van ACV Politie!

Update: Wil je je kandidatuur indienen? Dan doe je dit best per mail aan militant@acvpolitie.be.

ACV Politie blijft zich verzetten tegen hervormingsplannen van de selectieprocedure voor politiemensen.

24/10/2019

In de online versie van De Standaard verduidelijkt Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie, ons standpunt over de hervormingsplannen van de selectieprocedure voor politiemensen.

"Als men een kandidaat betrouwbaar wil beoordelen, moet dat gebeuren door verschillende personen, op verschillende meetmomenten en met verschillende proeven. Daar schrapt men nu veel te hard in. De kwaliteit zal enorm naar beneden gaan. Als men bovendien de personeelsleden van de recruteringsdienst intimideert vanuit de top om dit zomaar te slikken, is er voor ons een grens overschreden.", besluit Joery Dehaes.

"De trein is vol, gooi er niks meer bij!"

23/10/2019
Spoorwegpolitie

Foto : Een lid van SPC (Spoorwegpolitie) op zijn nieuwe favoriete werkplek, een vaag terrein tijdens de nacht met nachtbrillen ter waarde van 11.000 euro per 6 stuks ... een speciale eenheid.

Terwijl de SPC met moeite haar basistaken kan uitvoeren in de stations en op de treinen door gebrek aan personeel, heeft de directie beslist om een speciale eenheid op te richten ... en hen onevenredige middelen te geven.

Op geen enkel moment werd ACV Politie gecontacteerd in het kader van de ontplooiing van zo een "gespecialiseerde" eenheid. En idem dito over de aanschaf en het gebruik van hun gespecialiseerd materieel.

Wij denken zelfs dat het hier om een totaal verkeerde keuze gaat, want sterke werkkrachten werden uit de reeds déficitaire interventiedienst van de SPC weggetrokken.

Wij wachten nog steeds op een officieel standpunt van DGA over het concept MPT. Momenteel werd er nog geen enkel advies in dit dossier gegeven.

Dit gebrek aan overleg moet stoppen. De directie SPC moet terug rond de tafel gaan zitten en haar hervorming rechtvaardigen. De spelregels moeten gerespecteerd worden. Wij aanvaarden niet dat we voor voldongen feiten worden geplaatst.

Het dossier SPC is voor ons een prioriteit! We wensen deze dienst te behouden in haar huidige werking!

Sectoraal akkoord onder vuur

26/09/2019
50 euro doorsnijden

"Gemeenten hekelen factuur voor extra loon politiemensen", kopte Het Laatste Nieuws vandaag. Het artikel handelt over ons sectoraal akkoord. Twee van de drie verenigingen die de belangen verdedigen van de steden en gemeenten dreigen naar de Raad van State te trekken. Ze gaan niet akkoord met ons sectoraal akkoord, omdat ze onvoldoende betrokken zouden geweest zijn bij de onderhandelingen, maar nu wel dieper in de buidel zullen moeten tasten om de meerkost ervan te dragen.

Joery Dehaes, secretaris bij ACV Politie reageerde hierover via Facebook: "Het is duidelijk dat er (dringend) naar financiële middelen moet worden gezocht om de sectorale akkoorden af te sluiten. Net zoals bij andere collega's werd er lang onderhandeld om iets te bereiken voor onze politiemensen, waarbij al de nodige partijen steeds werden uitgenodigd. Voor ons is het duidelijk: we verwachten niet minder dat al de gemaakte afspraken ook worden nagekomen!"

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen!

R&D-team van ACV Politie onderzoekt de voor- en nadelen van werken in 12-urenshiften

14/09/2019
Team Research and Development

Het R&D-team van ACV Politie - R&D staat voor Research and Development (Onderzoek en Ontwikkeling) - voert momenteel een onderzoek rond het werken in 12-urenshiften.

In het kader van dat onderzoek organiseerde het R&D-team in Leuven een panelgesprek. Ze deed dit met collega's uit diverse diensten van de geïntegreerde politie die tewerkgesteld zijn in zo een systeem van 12-urenshiften. Het was de bedoeling om te luisteren naar hun ervaringen en de voor- en nadelen van het werken in dergelijke lange shiften te bespreken.

Omdat we inspraak van onze leden en hun mening bijzonder belangrijk vinden, zal ACV Politie ongetwijfeld in de toekomst nog vaker soortgelijke panelgesprekken en bevragingen organiseren.

Bijna alle meldingen via ANPR worden zonder gevolg geklasseerd

08/08/2019

Bijna alle meldingen via ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden zonder verder gevolg geklasseerd. Dat een structureel personeelstekort hier weeral aan de basis ligt, is voor ACV Politie geen verrassing.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes had de overheid hiervoor al gewaarschuwd bij de invoering van de ANPR-camera's. Hij reageerde vandaag via onze facebookpagina: "Wat ben je met duur materiaal als je niet over het personeel beschikt om het te gebruiken? Zoals we zo vaak vaststelden was blijkbaar de perceptie van een veiligheidsbeleid belangrijker dan een echt veiligheidsbeleid."

Lees hier het artikel op de website van VTM-Nieuws!

"De politie ziet door het bos de bomen niet meer"

31/07/2019

De lawine aan veiligheidsplannen - lokale, federale, Europese - leidt ertoe dat de politie door de bomen het bos niet meer ziet. Dat stelt Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Die raad staat in voor de evaluatie van de werking van de lokale én federale politie.

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen! Je vindt er ook de reactie van onze vakbondssecretaris Joery Dehaes.

Het personeelstekort bij de Federale Politie is sinds de aanslagen van 22/7 nog toegenomen

16/07/2019

Minister De Crem kreeg vandaag in de Kamer een aantal vragen voorgeschoteld met betrekking tot het toenemende personeelstekort bij de Federale Politie.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes reageerde hierover via onze Facebookpagina. Hij verduidelijkte dat ACV Politie deze dramatische toestanden al langer aan het aankaarten is. We zijn ervan overtuigd dat de Federale Politie op deze manier ten dode is opgeschreven.

Je leest het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Wist je al dat ACV Politie je helpt met de voorbereiding op selectieproeven?

15/07/2019

Maak dankzij ACV Politie meer kans tijdens de selectieprocedures!

Quasi wekelijks verschijnen er wel vacatures binnen de politie. Voor sommige kan je als externe kandidaat deelnemen, andere staan enkel open voor personeelsleden die al aan de slag zijn binnen de geïtegreerde politie. Maar of je nu vanuit de privé komt of via de (aspiranten)mobiliteit probeert te scoren, weet dan dat je op ACV Politie kunt rekenen! Wij helpen je met de voorbereiding op de selectieproeven.

Ben je lid van ACV en ga je deelnemen aan de selecties, neem dan als de bliksem contact op met je plaatselijk afgevaardigde! De contactgegevens vind je hier.

Alvast succes!

"Vier op de tien agenten hebben posttraumatische stress"

10/07/2019

Vier op de tien agenten in ons land kampen met symptomen van posttraumatische stress, waarbij 13 procent ernstige acute stress ondervindt. De onderzoekers vragen dringend meer aandacht voor het fenomeen, "omdat deze stress de kwaliteit van het politiewerk ernstig ondergraaft".

Lees verder in Het Nieuwsblad!

Ben je om medische redenen afwezig in je 'hoofdambt', dan geldt dit ook voor je bijberoep

08/07/2019

Heb je een bijberoep, weet dan dat deze cumul ook ambtshalve opgeschort wordt wanneer je afwezig bent omwille van

 • ziekte;
 • een arbeidsongeval;
 • een ongeval naar of van het werk;
 • disponibiliteit wegens ziekte;
 • werken volgens het stelsel van verminderde prestaties wegens medische redenen.

Er is wel een afwijking op deze regel voor het contractueel tewerkgesteld personeel. Zij dienen nog steeds de toestemming te krijgen van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en zullen ook daar beperkingen opgelegd krijgen.

KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (update)

26/06/2019

Vandaag verscheen het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (sectoraal akkoord). Klik hier om het koninklijk besluit (pdf-formaat) te downloaden!

Beknopte toelichting

 • Correctie van de loonschalen B4 - B5 (basiskader). Dit treedt in werking op 01/07/2019
 • Maak je sociale promotie, dan geniet je vanaf 01/07/2019 minimum € 1.000 verhoging ten opzichte van de oude jaarwedde. Dit geldt ook voor iedereen die minder dan 6 jaar geleden sociale promotie maakten.
 • Ook verdwijnt op 01/07/2019 het recht op heel wat soorten toelagen en vergoedingen. Ben je voor die datum in dienst, dan behoud je wel je toelage of vergoeding zolang je binnen dezelfde functionaliteit blijft (zelfs in een andere zone). Deze personeelsleden kunnen het recht op deze toelage of vergoeding tot 01/11/2022 nog openen wanneer ze mobiliteit maken naar een functie waarin deze voorzien waren.
  Voor DAFA en DSU blijft alles bij het oude.
 • Op 01/07/2020 komt er voor de middenkaders een aanpassing aan de weddeschalen. Net zoals de B5 zullen de weddeschalen M4 en M5 aangepast worden.
 • Alle generieke CALog B bekomen een weddeverhoging van 3,1%.
 • Vanaf 01/11/2022 opent voor alle medewerkers het recht op maaltijdcheques. Heb je momenteel recht op een maaltijdvergoeding en blijf je binnen dezelfde functionaliteit, dan krijg je de keuze voor het behoud of om over te schakelen naar maaltijdcheques.
  We berekenden dat de maaltijdcheques gemiddeld 88 euro per maand opleveren. Voor de berekening zal men per gewerkte 7u36 een maaltijdcheque krijgen. Men kijkt dus niet naar de effectief gewerkte dagen.
 • Ook op 01/11/2022 heft men het systeem van de gecertificeerde opleidingen en de COT (competentieontwikkelingstoelage) voor het CALog op. Er zijn maatregelen voorzien voor personeelsleden die nu nog in de minimum loonschalen zitten.
 • Nog op 01/11/2022 voorziet men de baremische verhoging van M4 naar M5.
 • We behouden de inconveniënten-regeling (nachturen, weekendprestaties, ...).
 • Vanaf 2020 (telkens in de maand januari of februari) zal er een tweejaarlijkse comperatieve monitoring met het openbaar ambt gebeuren. Dit gebeurt in het kader van de loonschalen en het bedrag van de maaltijdcheques.
 • Tot slot is er een baremische vrijwaring in geval van fiscaal negatief effect. Je mag m.a.w. door eender welke maatregel in dit sectoraal akkoord netto noch bruto minder gaan verdienen.

Het SSGPI (Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) verspreidde vandaag de nota SSGPI-RIO/2019/671, waarin de eerste fase van de uitvoering van dit akkoord wordt toegelicht. Klik hier om deze nota in te kijken!

Stakingsaanzegging voor Politiezone Gent opgeschort 'onder voorwaarden' (update)

26/06/2019

ACV Politie diende samen met het ACOD, het VSOA en het NSPV een gemeenschappelijke stakingsaanzegging in voor de Gentse politie. Deze stakingsaanzegging zou lopen van 1 juli tot eind september 2019.

Met de stakingsaanzegging wilden we een oplossing afdwingen voor het al langer aanslepend ernstig personeelstekort. Weet dat in de Politiezone Gent om en bij de 200 jobs van de bijna 1200 niet opengesteld worden of ingevuld geraken!

Deze ochtend werd het dossier voorgelegd op het onderhandelingscomité (OCP). Na de debatten werd door de vakorganisaties besloten om de stakingsaanzegging 'onder voorwaarden' in te trekken. Pittig detail, binnen de periode van de stakingsaanzegging zouden ook de jaarlijkse Gentse Feesten vallen. En dat was zeker niet toevallig, aldus onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in een reactie in Het Laatste Nieuws van 24 juni 2019.

Ook vandaag gaf onze secretaris tekst en uitleg over de toestand bij de 'Gentse flikken', zoals de burgemeester zijn politiemensen noemt. Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad.

Politie zit bijna zonder kogels: "Nog even en we kunnen 'pang pang' roepen"

22/06/2019

Bij de federale politie in West-Vlaanderen hebben ze afgesproken dat sommige collega's voorlopig niet naar de verplichte schietoefeningen gaan. Reden: ze hebben nog amper 2.000 kogels.

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, reageert in Het Laatste Nieuws: "De overheid verplicht ons te gaan schieten, maar krijgt de middelen niet bij elkaar om dat mogelijk te maken".

Lees het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Bescherming van de klokkenluiders geldt voor alle politiemensen

19/06/2019
pointing finger

Op 17 juni 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

We citeren uit een bijdrage van Laure Lemmens op Polinfo: "Politiemensen die wantoestanden bij de lokale of federale politiediensten aanklagen, kunnen voortaan het beschermingsstatuut van klokkenluider krijgen. De zogenaamde Klokkenluiderswet van 15 september 2013, die een beschermingsregeling uitwerkt voor federale ambtenaren, is vanaf 17 juni 2019 van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie. Hier en daar zijn regels aangepast om rekening te houden met de specifieke aard van het politiestatuut."

Lees het hele artikel op Polinfo!

ACV Politie zet afscheidnemend provinciaal voorzitter in de bloemetjes

17/06/2019

Vandaag is het hoogdag voor Dirk Schockaert. Hij sluit niet alleen een lange loopbaan bij de politie af; ook zijn syndicale pet hangt hij definitief aan de haak. En als je zou denken dat zo'n belangrijk moment zou passeren zonder al te veel toeters en bellen, dan ken je zijn collega's bij ACV Politie nog niet.

Dirk was dan ook niet de minste bij ACV Politie. Enkele jaren na de hervorming van de geïntegreerde politie werd Dirk verkozen tot provinciaal voorzitter voor Oost-Vlaanderen. Vervelen in die functie deed hij zich zeker niet. Hij slaagde er keer op keer in om op de hogere syndicale niveaus het hoogst aantal agendapunten naar voor te schuiven, tijdens de varia-ronde steeds weer dingen in vraag te stellen en op ieders inbreng wel een antwoord klaar te hebben. Met andere woorden: het gaat hier over een 200 procent syndicalist.

We gaan je tijdens de vele debatten en vergaderingen ongetwijfeld missen, Dirk. Maar we wensen je vooral veel genot van je NAVAP en van je pensioen.

Dirk Schockaert
Dirk Schockaert

Stakingsaanzegging PZ Kanton Borgloon ingetrokken

12/06/2019

Op 28 mei 2019 diende ACV Politie samen met VSOA en ACOD een stakingsaanzegging in voor de politiezone Kanton Borgloon (PZ Loon). We waren hiertoe genoodzaakt, aangezien de overheid in tal van punten de voeten veegde aan het statuut. Het ging onder meer over het extreem lang 'in beraad' zetten van de verlofaanvragen, het systematisch weigeren van verlof en het onderkennen van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Zoals wettelijk voorzien werd de stakingsaanzegging geagendeerd voor het Onderhandelingscomité voor Politiediensten (OCP) in Brussel. Op 12 juni 2019 kregen de vakbonden en de lokale overheid van de PZ Loon er de kans om hun standpunten te verduidelijken en te verdedigen.

"Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg heb ik nog nooit meegemaakt"

Samen met onze collega's van de andere vakbonden hoopten de afgevaardigden van ACV Politie op een positief gesprek, waarin de plooien zouden worden gladgestreken en de nodige afspraken naar de toekomst toe zouden worden gemaakt. Niets was echter minder waar. Al kort na aanvang van het overleg sprak de voorzitter van het politiecollege van de PZ Loon dreigende taal. Hij smeet met verwijten naar onze lokale afgevaardigden en stelde zelfs de deontologische code van de vakorganisaties in vraag. "Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg, dat heb ik nog nooit meegemaakt" verduidelijkt Manu Gilmont van ACV Politie in Het Belang Van Limburg (HBVL) van 14 juni 2019.

De verhoudingen tussen de vakorganisaties met de lokale overheid van de PZ Loon zitten duidelijk niet goed. De korpsleiding ondermijnt zelfs onze werking door vakbondsmilitanten binnen het politiekorps intern naar een andere dienst te verplaatsen. Op die manier tracht ze ons monddood te maken.

Ondanks de grillige sfeer op het OCP besloten de vakbonden de stakingsaanzegging weer in te trekken, maar dit onder strikte voorwaarden. Zo moeten de herplaatsingen van onze afgevaardigden ongedaan gemaakt worden, eisen wij een hoogdringend BOC, verwachten we een vlotte verspreiding van een correcte verslaggeving van de rondgangen met de arbeidsgeneesheer en de vergaderingen van het BOC en het CPBW, eisen we een correcte toepassing de verlofregeling conform het statuut, ...

Om onze lokale afgevaardigden te steunen, heeft ACV Politie besloten om op het volgende lokale overleg externe afgevaardigden het woord te laten voeren.

Zwaar geweld tegen politiebeambte: staat betaalt voortaan alle kosten terug

17/05/2019

Waren politieambtenaren tot voor vandaag het slachtoffer van zwaar geweld, dan kregen ze slechts een deel van de kosten terugbetaald. Tot vandaag dus, want vanaf nu krijgen ze al hun kosten terugbetaald.

Onder welke voorwaarden dit gebeurt en over welke kosten het precies gaat, vind je terug in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2019.

Meer weten? Klik dan hier om naar de desbetreffende pagina in het Staatblad te navigeren, of hier voor de bijdrage op de website van Polinfo.be.

ACV Politie haalt slag thuis!

10/05/2019

Nadat ACV Politie deze week de druk op de regering had verhoogd, heeft de ministerraad vandaag uiteindelijk toch het oorspronkelijke sectoraal akkoord goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie! Hierdoor komen er onder andere maaltijdcheques en aanpassingen aan bepaalde loonschalen. De afgelopen weken kwam het akkoord door sommige politici onder vuur te liggen en staken meer en meer geruchten de kop op.

Om de overheid duidelijk te maken dat we geen enkele aanpassing aan het akkoord zouden dulden, en om te anticiperen op een mogelijke aanval, diende ACV Politie deze week een stakingsaanzegging in. De regering besliste dus wijselijk om geen aanpassingen door te voeren.

ACV Politie bereidt nu de volgende stap voor om het welzijn van het politiepersoneel te vergroten, namelijk het indienen van een nieuwe eisencahier 2019-2020. Het sectoraal akkoord was voor ons een eerste, maar noodzakelijke stap in de verbetering van de toestand voor een aantal personeelsleden. Nu moet de rest nog volgen.

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!