banner ACV Politie

item-pointer-moverHomepagina ACV Politie

Welkom bij ACV Politie

Simulaties nieuwe percentages

Gelet de nieuwe percentages voor regeling van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering heeft ACV nieuwe simulaties gemaakt die werden gevalideerd door de overheid (met uitzondering HAU3 - 35 jaar - verschil 10 €).

pijlSimulaties - 43 kBpdf

pijlToelichting methode berekening - 102 kBpdf

Onderhandelingen pensioenproblematiek afgerond

Onder voorzitterschap van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werden de onderhandelingen inzake de pensioenproblematiek afgerond.

Dinsdag 17/03/2015 zullen we aangepaste teksten krijgen. Op basis van deze teksten en het standpunt van de Regering inzake de erkenning als ‘zwaar beroep’ zullen we onze achterban raadplegen.

pijlTe finaliseren aanpassingen - 98 kBpdf

Dossier pensioenen politie in Comité A

Na de goedkeuring op de Ministerraad van 6 maart laatsleden werd de overgangsmaatregel aangaande het pensioen van sommige leden van de geïntegreerde politie (voorzien in het Regeerakkoord tengevolge het besluit van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014) op 12 maart onderhandeld in het Comité A.

Het besluit van het Grondwettelijk Hof n° 103/2014 van 10 juli 2014 annuleert de maatregel die toeliet om een preferentieel regime te behouden om op pensioen te gaan voor de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Er wordt evenwel voorzien in een overgangsmaatregel die de gevolgen van de geannuleerde bepaling handhaaft voor wat enerzijds betreft de pensioenen die reeds hun aanvang genomen hadden op de datum van uitspraak van het besluit, en anderzijds voor wat betreft de pensioenaanvragen die reeds werden goedgekeurd op het moment van uitspraak van het besluit, zelfs indien het desbetreffende pensioen pas op een latere datum zal ingaan.

Het Regeerakkoord voorziet dat "de voorwaarden die momenteel van toepassing zijn met betrekking tot het pensioen gehandhaafd blijven voor het politiepersoneel dat zich in een positie bevond om pensioen aan te kunnen vragen voor de datum van het besluit". De huidige maatregel implementeert deze passage uit het Regeerakkoord. Tevens staat zij in voor het behoud van de voordelen inherent aan de preferentiële regelingen ten gunste van de leden van de Geïntegreerde Politie voor zover dat deze op ten laatste vrijdag 10 juli 2015 voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die vastgelegd werden in de wet van 30 maart 2001.

ACV Politie stelt vast dat het belangrijk is dat wordt voorzien in een wettelijke bepaling die remedieert aan de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof.

ACV Politie betreurt nochtans dat het dossier in afzonderlijke delen wordt aangepakt, hetgeen een globaal beeld van de aanpak verhindert.

ACV Politie kan enkel een akkoord verlenen met voorliggend ontwerp in de mate dat de overheid ook effectief voorziet in een regeling eindeloopbaan vanaf 58 jaar voor de voormalige officieren van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke politie enerzijds en de inaanmerkingneming van de in het kader van de globale problematiek voorziene regeling van non-activiteit voor het recht op het pensioen anderzijds.

De onderhandelingen worden verder gevoerd in het comité voor de politiediensten (mogelijks maandag 16/3 om 19.00 uur).

Voorzitter NSPV getroffen door zonneslag

Met veel tromgeroffel en luid trompetgeschal kondigt de heer Gert Cockx van het NSPV aan dat hij een belangrijke doorbraak kan melden namens de Regering. Volgens de heer Cockx heeft de Minister van Binnenlandse Zaken tegen de NSPV delegatie toevertrouwd dat de Regering zich akkoord verklaard heeft om gans het operationeel kader bij de politie te erkennen als zwaar beroep en dat dit ingeschreven wordt in het KB dat actueel wordt onderhandeld. Ze tonen hiermee aan dat hun politiek rendeert dixit de grote voorzitter (sic) en hiermee profileert hij zich tot de grote redder en manitou die het pensioendossier van het politiepersoneel heeft opgelost en dat ze de noodzakelijke basis gelegd voor de derde stap: een nieuw en aangepast pensioenstatuut voor de politie.

Dat het NSPV met de NVA in bed ligt te rollebollen was ons reeds geruime tijd duidelijk. Doch blijkbaar zijn ze er ook weer uitgevallen.

De Minister van Binnenlandse Zaken verklaart vandaag het tegendeel in een persmededeling. De eerste lentezon speelt het NSPV blijkbaar parten waarbij de grote voorzitter getroffen werd door een zware zonneslag en last heeft van fata morgana' s.

We wensen hem dan ook een spoedig herstel toe.

pijlToelichting Voorzitter NSPV - 188 kBpdf

De onderhandelingen komen in een eindfase

Vandaag werd verder onderhandeld omtrent de pensioenproblematiek, dit onder voorzitterschap van Minister Jan Jambon. Vanuit ACV hebben we een sluitend systeem verder verdedigd waarbij iedereen gelijk wordt behandeld, zonder onderscheid van afkomst, gebaseerd op de loopbaanduur met valorisatie voor operationele diensten. De minister sluit echter de gewezen officieren van de voormalige gerechtelijke politie en gemeentepolitie verder uit van een stelsel voorafgaand aan het pensioen. Voor ons onbegrijpelijk en onaanvaardbaar!!! En dit 14 jaar na de hervorming van de politiediensten waarbij we naast elkaar dezelfde job uitoefenen.

Niettemin werd er voor het personeel enige vooruitgang geboekt. We hebben de simulaties met de vergelijkingen tussen het wachtgeld en het pensioenbedrag (soms een verlies van meer dan 10 %) voorgelegd aan de minister en na rijp beraad is hij akkoord de percentages te herzien zodat het wachtgeld zo dicht mogelijk het pensioenbedrag zal benaderen. Bovendien wenst hij de wettelijke overgangsregeling zo snel als mogelijk in werking te stellen. Het systeem van betaalde non-activiteit zal worden omgevormd tot een stelsel dat aansluit bij bestaande regelingen voorafgaand aan het pensioen (bvb. verlof voorafgaand aan het pensioen). De modaliteiten zouden niet wijzigen. Finaal is de minister bereid het operationeel kader van de geïntegreerde politie te verdedigen als 'zwaar beroep' binnen de Regering. Binnen dit kader zullen aangepaste teksten worden opgesteld die finaal zullen worden onderhandeld in de loop van volgende week. Daarna worden de onderhandelingen afgesloten.

Simulaties ACV - berekening pensioen versus wachtgeld

Op basis van de informatie verstrekt door de overheid heeft ACV Politie simulaties gemaakt van het pensioenbedrag en deze vergeleken met het wachtgeld dat je zou ontvangen bij het ingaan van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.

Onaanvaardbaar voor ACV Politie. Wij eisen een vrijwaring op het pensioenbedrag.

pijlToelichting methode berekening - 188 kBpdf

pijlSimulaties wachtgeld versus pensioenbedrag - 219 kBpdf

Contractueel personeel nog statutair?

Het statuut van het personeel van de politiediensten voorziet in het principe van statutaire werving. De wet op de geïntegreerde politie voorziet echter een beperkt aantal uitzonderingen! Een analyse maakt duidelijk wie naar de toekomst toe overeenkomstig de wetgeving nog statutair kan worden mits een erkenning van het principe door de overheid. ACV Politie maakt er een strijdpunt van!

pijlAnalyse - 64 kBpdf

Nieuwe pensioenvoorstellen

Eind vorig jaar kwam een wetsontwerp rond wijziging van de overheidspensioenen ter discussie. We hebben toen stevig kritiek geuit en konden voorkomen dat de regering het project zomaar doorduwde. Vorige week (21 januari) voerden we actie voor het kabinet van de minister van pensioenen om de aanpak aan te klagen. Op 30 januari is er een nieuwe bespreking met de vakbonden (comité A) op basis van een aantal wijzigingen die de Minister heeft voorgesteld.

Op de website van ACV Openbare Diensten brengen wij een overzicht van deze wijzigingen.

Politiemensen doelwit van extremisme

Dat het politiepersoneel met alle middelen moet beschermd worden tegen mogelijke aanslagen door extremisten staat buiten kijf. In het kader van de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van deze materie, zullen we zeker niet uitweiden over de maatregelen die de politieke - en politieoverheden hierin nemen of opleggen. Het is echter ook onze taak als lid van de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) om de desbetreffende risicoanalyses per korps te toetsen aan het huidige dreigingsniveau en na te gaan of alle nodige middelen beschikbaar zijn en of de procedures moeten worden bijgesteld.

Copernicusprocedure

Het Hof van Beroep te Gent heeft de vordering tot het bekomen van de Copernicuspremie afgewezen.

Een aantal procedures voor de rechtbank van Brussel en een procedure voor het Hof van Beroep te Brussel zijn nog lopende.

Pensioenen

De Minister van Binnenlandse Zaken wil tegen eind januari de zaak rond onze pensioenregeling afronden. "Ofwel met akkoord van de syndicale partners, ofwel niet", liet hij verstaan in de Kamer. Zoals je weet staat onze pensioenregeling nog steeds op losse schroeven na een arrest van het Grondwettelijk Hof. De minister hoopte oorspronkelijk tegen eind vorig jaar tot een oplossing te komen, maar liet eerder al verstaan dat hij wellicht "ook januari nog nodig" zou hebben. "We zijn nog een aantal pistes van compromis aan het aftasten, maar ik wil tegen eind deze maand de zaak afronden", bevestigde Jambon. Hij herhaalde dat hij desnoods zonder akkoord van de vakbonden een regeling zal uitwerken.

Sinds de tweede bijeenkomst van de paritaire werkgroep pensioenen op 20-11-2011 bleef het windstil, zowel bij de minister van Binnenlandse Zaken als bij de minister van Pensioenen. Geen enkele info noch vooruitzicht.

Infosessie ACV voor een job bij de politie

ACV richt een nieuwe infosessie in die zich richt op kandidaten voor de werving van aspirant-inspecteurs bij de politie.

pijlInteresse? Meer info - 721 kBpdf

Onderhandelingscomité

Het onderhandelingscomité van woensdag 26 november inzake de pensioenproblematiek is uitgesteld naar een later nog niet bepaalde datum.

Analyse ACV Politie Regeringsvoorstel Pensioenen

ACV Politie heeft in afwachting van het opstellen van een dossier door onze juridische dienst reeds een eerste analyse gemaakt van het voorstel vanwege de Regering Michel I met betrekking tot de pensioenen.

pijlAnalyse Regeringsvoorstel pensioenen Politie - 200 kBpdf

Overheid blaast bespreking pensioenen op

Vandaag kwam de paritaire werkgroep pensioenen voor een tweede keer samen. De vergadering was echter van korte duur. Het werd duidelijk dat de overheid geen mandaat heeft van de Regering voor de besprekingen van een stelsel 'en régime' specifiek voor het politiepersoneel. Ten alle prijze wenst de overheid een overgangsregeling te onderhandelen die zou gelden tot de inwerkingtreding van een regeling 'en régime'.

Na rijp beraad heeft het gemeenschappelijk front gesteld niet verder te onderhandelen zonder regeling 'en régime' en werd de bespreking afgebroken.

De overheid is bovendien nog steeds van plan een overgangsregeling uit te werken die regelrecht indruist tegen het arrest van het grondwettelijk hof door de uitgesproken discriminatie opnieuw in te voeren voor de personeelsleden die op datum van het arrest in de voorwaarden waren om hun pensioen aan te vragen (volgens de oude regeling)!

Het voorstel van ACV Politie gebaseerd op de loopbaanduur (tot op heden het enige voorstel dat transparant werd voorgesteld en verdedigd) blijft onverkort gelden als een eenvoudige en verdedigbare oplossing specifiek voor het politiepersoneel zonder ook maar iemand te discrimineren.

Het is duidelijk dat de huidige Regering het pensioendossier voor de politie niet wenst op te lossen door middel van aanvaardbare overgangsmaatregelen. Dit zal uiteraard leiden (voor zover dit nog niet het geval is) tot demotivatie, absenteïsme en zal zeker de goede werking van een politiedienst niet ten goede komen. Waar gaan we naartoe als zelfs de leidinggevenden van de politie tegen de Regeringspiste zijn?

We roepen onze leden dan ook op deel te nemen aan de respectievelijke geplande stakingsdagen (voor zover je niet bent opgevorderd):

 • provinciale stakingsacties op 24/11 in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • provinciale stakingsacties op 01/12 in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen
 • provinciale stakingsacties op 08/12 in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel
 • een nationale staking op 15/12

Werkgroep pensioenen

De paritaire technische werkgroep opgericht in het raam van de onderhandelingen met betrekking tot de pensioenproblematiek voor het personeel van de politiediensten is een eerste keer bijeen gekomen op vrijdag 14 november (uitgangspunten zie verslag onderhandelingscomité 12/11/2014). Het gemeenschappelijk vakbondsfront wenste een pensioenregeling en régime en een goed uitgewerkte overgangsregeling te bespreken. Geen gemakkelijke opdracht. ACV Politie kan zich totaal niet vinden in de naar voor geschoven oplossing in de Regeerverklaring. In de werkgroep groeit een consensus tot uitwerking van een oplossing gebaseerd op de loopbaanduur. ACV Politie heeft daarom een te verdedigen piste uitgewerkt teneinde het specifiek pensioenstatuut dat werd vernietigd op vraag van SYPOL en de KKOLP zo goed als mogelijk te herstellen.

pijlTe verdedigen piste door ACV Politie - 107 kBpdf

Onderhandelingscomité Pensioenen

Onder voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken werd een eerste maal onderhandeld over de problematiek van de pensioenen politie. Teneinde het volgend onderhandelingscomité van 26 november voor te bereiden zal vanaf vrijdag gewerkt worden in een paritair samengestelde werkgroep (overheid en representatieve vakbonden).

pijlInfo onderhandelingscomité pensioenen 12/11/2014 - 79 kBpdf

Copernicus - 11 gunstige vonnissen voor ACV Politie!!!

Even ter herinnering:

In 2002 werd de zogenaamde Copernicuspremie(= dubbel vakantiegeld ingevolge de copernicushervorming) door de federale overheid toegekend aan het burgerpersoneel van de lokale en de federale politie en niet aan het operationeel kader.

Omwille van een vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel dagvaardde ACV Openbare Diensten alle betrokken werkgevers, zowel de lokale politiezones als de federale politie(Belgische Staat), en dit voor de verschillende rechtbanken van eerste aanleg in alle betrokken gerechtelijke arrondissementen.

Tot vandaag hebben de meeste rechtbanken van eerste aanleg onze vorderingen afgewezen voor de politieambtenaren uit de lokale politiezones.

Voor 6 politiezones is het vooralsnog wachten op een uitspraak in eerste aanleg. De behandeling hiervan is voorzien voor de zitting op 09 december 2014.

Ondanks deze afwijzing werd beslist om drie vonnissen verder te betwisten in hoger beroep. Deze vonnissen werden zo bepaald dat de procedure in beroep zal worden afgehandeld voor de Hoven van Beroep te Antwerpen, Brussel en Gent. Op 27 november 2014 wordt voor het Hof van Beroep de eerste beroepsprocedure behandeld. De data van de andere procedures in beroep(Antwerpen en Gent) werden nog niet vastgelegd.

Op 25 september 2012 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een gunstig vonnis voor de federale politieambtenaren. De vordering tot uitbetaling van de premie werd gegrond verklaard voor de jaren 2002 tot en met 2007 en dit voor onze leden die eisers waren in dit geding. De Belgische Staat ging hiertegen in beroep en ook deze procedure is nog hangende.

11 gunstige vonnissen

Op 14 oktober 2014 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel echter 11 zeer gunstige vonnissen in het raam van de procedure “Copernicuspremie” die door ACV Openbare Diensten opgestart werd.

Hierbij wordt aan de betrokken leden de copernicuspremie toegekend voor de jaren 2006, 2007 en 2008 te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten.

De volgende politiezones werden veroordeeld:

 1. PZ Wezembeek-Oppem en Kraainem
 2. PZ K-L-M
 3. PZ Vilvoorde-Machelen
 4. PZ Kastze
 5. PZ Zaventem
 6. PZ Grimbergen
 7. PZ TARL
 8. PZ AMOW
 9. PZ Dilbeek
 10. PZ Pajottenland
 11. PZ Druivenstreek

De vraag rijst nu of de betrokken politiezones in deze uitspraak zullen berusten, dan wel overwegen om hoger beroep aan te tekenen. De kans dat hoger beroep wordt aangetekend is uiteraard groot hetgeen betekent dat de volledige procedure opnieuw gevoerd zal worden voor het Hof van Beroep te Brussel.

We houden jullie uiteraard verder op de hoogte van de ontwikkelingen in deze dossiers.

Staking politie

Voor alle duidelijkheid is er staking voor de leden van ACV Politie (voor zover je niet bent opgevorderd):

 • de deelnemende leden aan de manifestatie van 06 november 2014 te Brussel
 • onze leden die ingezet worden voor een staking in de gevangenissen op 05, 06 of 07 november 2014
 • provinciale stakingsacties op 24/11 in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • provinciale stakingsacties op 01/12 in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen
 • provinciale stakingsacties op 08/12 in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel
 • een nationale staking op 15/12

Buitensporig geweld in MidLim

Opnieuw buitensporig geweld tegen collega’s van de politiezone MidLim!!!!

Enkele dagen geleden eiste onze kersverse Minister van Binnenlandse Zaken een nultolerantie tegen geweld op agenten en zou geen enkele klacht in de toekomst nog geseponeerd mogen worden. De minister noemde zelfs de bestrijding van overlast en geweld op agenten een van zijn grootste uitdagingen van de komende legislatuur.

De inkt van deze intentieverklaring is nog niet droog of twee van onze collega’s uit de politiezone MidLim werden gisteren zonder enige aanleiding, tijdens het uitvoeren van een routinecontrole, het slachtoffer van zware slagen en verwondingen. Eén collega werd zelfs dermate zwaar toegetakeld dat hij actueel in een coma verblijft!

Hoe lang zal het duren vooraleer “Justitie” de daders vrijlaat? Hoe lang zal het duren vooraleer onze collega’s het werk kunnen hervatten?

Hoe lang zal het duren vooraleer “Justitie” eindelijk prioriteit zal geven aan geweld tegen agenten of is dit geweld nog steeds “inherent” aan onze functie?

Mijnheer de minister: “We kijken hoopvol uit naar de concrete maatregelen die u naar aanleiding van uw intentieverklaring zal uitwerken om dergelijk geweld voor eens en altijd “krachtdadig” aan te pakken!”

Overlijden DG DGR Federale Politie

Met diepe verslagenheid vernemen wij het onverwacht overlijden van Jean-Marie van Branteghem, directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie (DGR) van de Federale Politie. ACV Politie betuigt zijn gezin, familie, vrienden en collegae onze innigste deelneming en steun.

PZ Brussel-Hoofdstad Elsene krijgt ongelijk van de rechter

ACV verdedigt stakingsrecht

De representatieve vakorganisaties van het politiepersoneel hebben in gemeenschappelijk front een nationale stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 8 september 2014 tot en met 05 januari 2015. Als gevolg van deze stakingsaanzegging werd er vanuit het vakbondsfront opgeroepen om te staken tijdens de Europese Top in Brussel op 23 en 24 oktober 2014.

Opvordering minimale bezetting

Het politiecollege van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene nam op 20 oktober het besluit om, ingeval van staking tijdens de Eurotop, over te gaan tot opvordering van een minimale personeelsbezetting, wat ook gebeurde.

Dit besluit werd echter, voorafgaand aan de effectieve vordering, niet overgemaakt aan de betrokken vakorganisaties, wat nochtans wettelijk voorzien is.

Ook werd er in het collegebesluit in algemene, vage termen melding gemaakt van het vorderen van "minimale effectieven" en werd de bevoegdheid tot het vorderen gedelegeerd aan derden terwijl dit wettelijk niet voorzien is.

Stakingsrecht geschonden

ACV-Openbare Diensten was van oordeel dat voormeld collegebesluit op deze punten onwettig was en dat hiermee het stakingsrecht werd geschonden.

ACV-Openbare Diensten dagvaardde daarom op 23 oktober 2014 de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene voor de rechter in kortgeding te Brussel. De vordering werd ontvankelijk en gegrond verklaard voor de eisers die werkzaam zijn in de betrokken politiezone.

De rechter verleende toestemming aan deze eisers om geen gevolg te geven aan het collegebesluit van 20 oktober 2014. Deze leden van ACV-Openbare Diensten kunnen dus een beroep doen op hun stakingsrecht.

Met deze beschikking wordt het belang van het eerbiedigen van de syndicale rechten en in het bijzonder het stakingsrecht, duidelijk onderstreept. De personeelsleden van de politiezone die eiser waren in deze zaak kunnen hun syndicale rechten blijven uitoefenen. Van de personeelsleden van de politiediensten verwachten de overheden een grote beschikbaarheid en dienen zij hiertoe hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar evenzeer rust er op de schouders van de overheid de verplichting om diezelfde verantwoordelijkheid op te nemen voor naleving van de regelgeving en in het bijzonder de bepalingen van het stakingsrecht.

ACV-Openbare Diensten zal waakzaam blijven dat het stakingsrecht niet verder wordt uitgehold.

Ontmoeting met de Minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag hadden de representatieve vakbonden voor het politiepersoneel een eerste gedachtewisseling met Jan Jambon, kersvers minister van Binnenlandse Zaken. Hij benadrukte het belang van het sociaal overleg voor de komende vijf jaar en streeft naar een constructief debat. Momenteel is het pensioendossier politie (operationeel kader) prioritair.

De krachtlijnen van de Regering werden bevestigd:

 1. Politiepersoneel dat voor 10 juli z' n pensioen had kunnen aanvragen zal dat alsnog kunnen doen.
 2. Wie geboren is voor 10 juli 1961 zal vanaf 58 jaar en ten vroegste vier jaar voor het vervroegd pensioen toegang krijgen tot een eindeloopbaanregime. Hierbij voorziet men in een eindeloopbaancommissie, paritair samengesteld met de representatieve vakbonden. De financiëring in geval van bezoldigde afwezigheid in non activiteit zal geregeld worden tussen pensioenen en Binnenlandse Zaken. Deze regeling is dus enkel voor een beperkte groep en de bezoldigde afwezigheid wordt enkel voorzien indien er geen aangepaste functie voorhanden is (overgangsregeling).
 3. Voor de rest is de algemene pensioenregeling van toepassing (vervroegd pensioen vanaf 62 jaar - loopbaanvoorwaarde 40 jaar) behoudens de eventuele erkenning als zwaar beroep waarbij leeftijd en loopbaanvoorwaarden nog moeten worden vastgelegd.

Op 12 november zal omtrent de pensioenproblematiek onderhandeld worden binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord. De ministers van binnenlandse zaken en pensioenen zijn bereid de discussie zware beroepen m.b.t. de job van politie te bespreken op het onderhandelingscomité politie mits goedkeuring van de ministerraad.

We zijn dus weinig wijzer geworden en de geplande stakingen ACV worden verder gezet. Zonder deftige overgangsregeling en vervroegde uitstapregeling zal ACV Politie nooit zijn akkoord verlenen.

Staking op Eurotop

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept de collegae die voorzien zijn met een dienst die rechtstreeks betrekking heeft op de Eurotop op 23 en 24 oktober op om te staken.

In het laatste persbericht hebben wij aangekondigd dat wij onze acties kracht zouden bij zetten indien er geen oplossing kwam voor de pensioenen van de Politie. Ondertussen werd het regeerakkoord verspreid … welke voor het gemeenschappelijk vakbondsfront onaanvaardbaar is:

 • Door de inhoud m.b.t. de pensioenen, wat een “antwoord” zou moeten zijn op het arrest 103/2014;
 • Maar ook omwille van de teksten die spreken over nakende statutaire veranderingen.

Daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om opnieuw op te roepen tot een zeer gerichte actie. Een actie die eveneens een zware symbolische impact heeft, na de manifestatie van 18/09, de algemene staking van 23/09, de boeteloze week en de boycot van de flitsmarathon van 10/10.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept alle collegae op die rechtstreeks betrokken zijn met de organisatie van de Eurotop van 23 en 24/10 (bewaking van gebouwen, ordedienst, escortes, VIP bescherming, …) om te staken op datum van 23 en/of 24/10.

Wij rekenen op een enorme deelname aan deze actie.

Maandagstakingen op komst?

Wat heeft de regering voor ons bekokstoofd? De Algemene Raad van het ACV sprak zich gisteren (14 oktober) uit over het regeerakkoord. Er werd een actieplan uitgewerkt. Als laatste oproep tot verandering komt er op donderdag 6 november in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie.

Als het sociaal overleg niet voor verandering zorgt, volgen er maandagstakingen: provinciale stakingsacties op 24/11 (in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen), op 01/12 (in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen), op 08/12 (in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel) én op maandag 15/12 een nationale staking ter ondersteuning van de spoorwegen.

Wij roepen onze leden politie op massaal deel te nemen aan deze stakingen.

We hebben ook onze campagnewebsite www.watkrijgjijopjebord.be om iedereen te informeren over de gevolgen van het regeerakkoord. Klik en lees wat er op je bord ligt.

Valid HTML5 Valid CSS3!