banner ACV Politie

item-pointer-moverHomepagina ACV Politie

Welkom bij ACV Politie

Een job bij de politie? - ACV Help je hierbij!

Info ACV een job bij de politie

Wil je graag bij de politie werken? Kom dan naar onze infosessies te Brussel op 10 en 13 december 2014 en maak meer kans op een job.

Meer informatie en inschrijven via www.jeloopbaan.be (onderwerp: kennismaking met een sector - bedrijf).

pijlAffiche info ACV een job bij de politie - 1.021 kBpdf

Analyse ACV Politie Regeringsvoorstel Pensioenen

ACV Politie heeft in afwachting van het opstellen van een dossier door onze juridische dienst reeds een eerste analyse gemaakt van het voorstel vanwege de Regering Michel I met betrekking tot de pensioenen.

pijlAnalyse Regeringsvoorstel pensioenen Politie - 200 kBpdf

Overheid blaast bespreking pensioenen op

Vandaag kwam de paritaire werkgroep pensioenen voor een tweede keer samen. De vergadering was echter van korte duur. Het werd duidelijk dat de overheid geen mandaat heeft van de Regering voor de besprekingen van een stelsel 'en régime' specifiek voor het politiepersoneel. Ten alle prijze wenst de overheid een overgangsregeling te onderhandelen die zou gelden tot de inwerkingtreding van een regeling 'en régime'.

Na rijp beraad heeft het gemeenschappelijk front gesteld niet verder te onderhandelen zonder regeling 'en régime' en werd de bespreking afgebroken.

De overheid is bovendien nog steeds van plan een overgangsregeling uit te werken die regelrecht indruist tegen het arrest van het grondwettelijk hof door de uitgesproken discriminatie opnieuw in te voeren voor de personeelsleden die op datum van het arrest in de voorwaarden waren om hun pensioen aan te vragen (volgens de oude regeling)!

Het voorstel van ACV Politie gebaseerd op de loopbaanduur (tot op heden het enige voorstel dat transparant werd voorgesteld en verdedigd) blijft onverkort gelden als een eenvoudige en verdedigbare oplossing specifiek voor het politiepersoneel zonder ook maar iemand te discrimineren.

Het is duidelijk dat de huidige Regering het pensioendossier voor de politie niet wenst op te lossen door middel van aanvaardbare overgangsmaatregelen. Dit zal uiteraard leiden (voor zover dit nog niet het geval is) tot demotivatie, absenteïsme en zal zeker de goede werking van een politiedienst niet ten goede komen. Waar gaan we naartoe als zelfs de leidinggevenden van de politie tegen de Regeringspiste zijn?

We roepen onze leden dan ook op deel te nemen aan de respectievelijke geplande stakingsdagen (voor zover je niet bent opgevorderd):

 • provinciale stakingsacties op 24/11 in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • provinciale stakingsacties op 01/12 in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen
 • provinciale stakingsacties op 08/12 in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel
 • een nationale staking op 15/12

Werkgroep pensioenen

De paritaire technische werkgroep opgericht in het raam van de onderhandelingen met betrekking tot de pensioenproblematiek voor het personeel van de politiediensten is een eerste keer bijeen gekomen op vrijdag 14 november (uitgangspunten zie verslag onderhandelingscomité 12/11/2014). Het gemeenschappelijk vakbondsfront wenste een pensioenregeling en régime en een goed uitgewerkte overgangsregeling te bespreken. Geen gemakkelijke opdracht. ACV Politie kan zich totaal niet vinden in de naar voor geschoven oplossing in de Regeerverklaring. In de werkgroep groeit een consensus tot uitwerking van een oplossing gebaseerd op de loopbaanduur. ACV Politie heeft daarom een te verdedigen piste uitgewerkt teneinde het specifiek pensioenstatuut dat werd vernietigd op vraag van SYPOL en de KKOLP zo goed als mogelijk te herstellen.

pijlTe verdedigen piste door ACV Politie - 107 kBpdf

Onderhandelingscomité Pensioenen

Onder voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken werd een eerste maal onderhandeld over de problematiek van de pensioenen politie. Teneinde het volgend onderhandelingscomité van 26 november voor te bereiden zal vanaf vrijdag gewerkt worden in een paritair samengestelde werkgroep (overheid en representatieve vakbonden).

pijlInfo onderhandelingscomité pensioenen 12/11/2014 - 79 kBpdf

Copernicus - 11 gunstige vonnissen voor ACV Politie!!!

Even ter herinnering:

In 2002 werd de zogenaamde Copernicuspremie(= dubbel vakantiegeld ingevolge de copernicushervorming) door de federale overheid toegekend aan het burgerpersoneel van de lokale en de federale politie en niet aan het operationeel kader.

Omwille van een vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel dagvaardde ACV Openbare Diensten alle betrokken werkgevers, zowel de lokale politiezones als de federale politie(Belgische Staat), en dit voor de verschillende rechtbanken van eerste aanleg in alle betrokken gerechtelijke arrondissementen.

Tot vandaag hebben de meeste rechtbanken van eerste aanleg onze vorderingen afgewezen voor de politieambtenaren uit de lokale politiezones.

Voor 6 politiezones is het vooralsnog wachten op een uitspraak in eerste aanleg. De behandeling hiervan is voorzien voor de zitting op 09 december 2014.

Ondanks deze afwijzing werd beslist om drie vonnissen verder te betwisten in hoger beroep. Deze vonnissen werden zo bepaald dat de procedure in beroep zal worden afgehandeld voor de Hoven van Beroep te Antwerpen, Brussel en Gent. Op 27 november 2014 wordt voor het Hof van Beroep de eerste beroepsprocedure behandeld. De data van de andere procedures in beroep(Antwerpen en Gent) werden nog niet vastgelegd.

Op 25 september 2012 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een gunstig vonnis voor de federale politieambtenaren. De vordering tot uitbetaling van de premie werd gegrond verklaard voor de jaren 2002 tot en met 2007 en dit voor onze leden die eisers waren in dit geding. De Belgische Staat ging hiertegen in beroep en ook deze procedure is nog hangende.

11 gunstige vonnissen

Op 14 oktober 2014 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel echter 11 zeer gunstige vonnissen in het raam van de procedure “Copernicuspremie” die door ACV Openbare Diensten opgestart werd.

Hierbij wordt aan de betrokken leden de copernicuspremie toegekend voor de jaren 2006, 2007 en 2008 te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten.

De volgende politiezones werden veroordeeld:

 1. PZ Wezembeek-Oppem en Kraainem
 2. PZ K-L-M
 3. PZ Vilvoorde-Machelen
 4. PZ Kastze
 5. PZ Zaventem
 6. PZ Grimbergen
 7. PZ TARL
 8. PZ AMOW
 9. PZ Dilbeek
 10. PZ Pajottenland
 11. PZ Druivenstreek

De vraag rijst nu of de betrokken politiezones in deze uitspraak zullen berusten, dan wel overwegen om hoger beroep aan te tekenen. De kans dat hoger beroep wordt aangetekend is uiteraard groot hetgeen betekent dat de volledige procedure opnieuw gevoerd zal worden voor het Hof van Beroep te Brussel.

We houden jullie uiteraard verder op de hoogte van de ontwikkelingen in deze dossiers.

Staking politie

Voor alle duidelijkheid is er staking voor de leden van ACV Politie (voor zover je niet bent opgevorderd):

 • de deelnemende leden aan de manifestatie van 06 november 2014 te Brussel
 • onze leden die ingezet worden voor een staking in de gevangenissen op 05, 06 of 07 november 2014
 • provinciale stakingsacties op 24/11 in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • provinciale stakingsacties op 01/12 in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen
 • provinciale stakingsacties op 08/12 in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel
 • een nationale staking op 15/12

Buitensporig geweld in MidLim

Opnieuw buitensporig geweld tegen collega’s van de politiezone MidLim!!!!

Enkele dagen geleden eiste onze kersverse Minister van Binnenlandse Zaken een nultolerantie tegen geweld op agenten en zou geen enkele klacht in de toekomst nog geseponeerd mogen worden. De minister noemde zelfs de bestrijding van overlast en geweld op agenten een van zijn grootste uitdagingen van de komende legislatuur.

De inkt van deze intentieverklaring is nog niet droog of twee van onze collega’s uit de politiezone MidLim werden gisteren zonder enige aanleiding, tijdens het uitvoeren van een routinecontrole, het slachtoffer van zware slagen en verwondingen. Eén collega werd zelfs dermate zwaar toegetakeld dat hij actueel in een coma verblijft!

Hoe lang zal het duren vooraleer “Justitie” de daders vrijlaat? Hoe lang zal het duren vooraleer onze collega’s het werk kunnen hervatten?

Hoe lang zal het duren vooraleer “Justitie” eindelijk prioriteit zal geven aan geweld tegen agenten of is dit geweld nog steeds “inherent” aan onze functie?

Mijnheer de minister: “We kijken hoopvol uit naar de concrete maatregelen die u naar aanleiding van uw intentieverklaring zal uitwerken om dergelijk geweld voor eens en altijd “krachtdadig” aan te pakken!”

Overlijden DG DGR Federale Politie

Met diepe verslagenheid vernemen wij het onverwacht overlijden van Jean-Marie van Branteghem, directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie (DGR) van de Federale Politie. ACV Politie betuigt zijn gezin, familie, vrienden en collegae onze innigste deelneming en steun.

PZ Brussel-Hoofdstad Elsene krijgt ongelijk van de rechter

ACV verdedigt stakingsrecht

De representatieve vakorganisaties van het politiepersoneel hebben in gemeenschappelijk front een nationale stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 8 september 2014 tot en met 05 januari 2015. Als gevolg van deze stakingsaanzegging werd er vanuit het vakbondsfront opgeroepen om te staken tijdens de Europese Top in Brussel op 23 en 24 oktober 2014.

Opvordering minimale bezetting

Het politiecollege van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene nam op 20 oktober het besluit om, ingeval van staking tijdens de Eurotop, over te gaan tot opvordering van een minimale personeelsbezetting, wat ook gebeurde.

Dit besluit werd echter, voorafgaand aan de effectieve vordering, niet overgemaakt aan de betrokken vakorganisaties, wat nochtans wettelijk voorzien is.

Ook werd er in het collegebesluit in algemene, vage termen melding gemaakt van het vorderen van "minimale effectieven" en werd de bevoegdheid tot het vorderen gedelegeerd aan derden terwijl dit wettelijk niet voorzien is.

Stakingsrecht geschonden

ACV-Openbare Diensten was van oordeel dat voormeld collegebesluit op deze punten onwettig was en dat hiermee het stakingsrecht werd geschonden.

ACV-Openbare Diensten dagvaardde daarom op 23 oktober 2014 de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene voor de rechter in kortgeding te Brussel. De vordering werd ontvankelijk en gegrond verklaard voor de eisers die werkzaam zijn in de betrokken politiezone.

De rechter verleende toestemming aan deze eisers om geen gevolg te geven aan het collegebesluit van 20 oktober 2014. Deze leden van ACV-Openbare Diensten kunnen dus een beroep doen op hun stakingsrecht.

Met deze beschikking wordt het belang van het eerbiedigen van de syndicale rechten en in het bijzonder het stakingsrecht, duidelijk onderstreept. De personeelsleden van de politiezone die eiser waren in deze zaak kunnen hun syndicale rechten blijven uitoefenen. Van de personeelsleden van de politiediensten verwachten de overheden een grote beschikbaarheid en dienen zij hiertoe hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar evenzeer rust er op de schouders van de overheid de verplichting om diezelfde verantwoordelijkheid op te nemen voor naleving van de regelgeving en in het bijzonder de bepalingen van het stakingsrecht.

ACV-Openbare Diensten zal waakzaam blijven dat het stakingsrecht niet verder wordt uitgehold.

Ontmoeting met de Minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag hadden de representatieve vakbonden voor het politiepersoneel een eerste gedachtewisseling met Jan Jambon, kersvers minister van Binnenlandse Zaken. Hij benadrukte het belang van het sociaal overleg voor de komende vijf jaar en streeft naar een constructief debat. Momenteel is het pensioendossier politie (operationeel kader) prioritair.

De krachtlijnen van de Regering werden bevestigd:

 1. Politiepersoneel dat voor 10 juli z' n pensioen had kunnen aanvragen zal dat alsnog kunnen doen.
 2. Wie geboren is voor 10 juli 1961 zal vanaf 58 jaar en ten vroegste vier jaar voor het vervroegd pensioen toegang krijgen tot een eindeloopbaanregime. Hierbij voorziet men in een eindeloopbaancommissie, paritair samengesteld met de representatieve vakbonden. De financiëring in geval van bezoldigde afwezigheid in non activiteit zal geregeld worden tussen pensioenen en Binnenlandse Zaken. Deze regeling is dus enkel voor een beperkte groep en de bezoldigde afwezigheid wordt enkel voorzien indien er geen aangepaste functie voorhanden is (overgangsregeling).
 3. Voor de rest is de algemene pensioenregeling van toepassing (vervroegd pensioen vanaf 62 jaar - loopbaanvoorwaarde 40 jaar) behoudens de eventuele erkenning als zwaar beroep waarbij leeftijd en loopbaanvoorwaarden nog moeten worden vastgelegd.

Op 12 november zal omtrent de pensioenproblematiek onderhandeld worden binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord. De ministers van binnenlandse zaken en pensioenen zijn bereid de discussie zware beroepen m.b.t. de job van politie te bespreken op het onderhandelingscomité politie mits goedkeuring van de ministerraad.

We zijn dus weinig wijzer geworden en de geplande stakingen ACV worden verder gezet. Zonder deftige overgangsregeling en vervroegde uitstapregeling zal ACV Politie nooit zijn akkoord verlenen.

Staking op Eurotop

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept de collegae die voorzien zijn met een dienst die rechtstreeks betrekking heeft op de Eurotop op 23 en 24 oktober op om te staken.

In het laatste persbericht hebben wij aangekondigd dat wij onze acties kracht zouden bij zetten indien er geen oplossing kwam voor de pensioenen van de Politie. Ondertussen werd het regeerakkoord verspreid … welke voor het gemeenschappelijk vakbondsfront onaanvaardbaar is:

 • Door de inhoud m.b.t. de pensioenen, wat een “antwoord” zou moeten zijn op het arrest 103/2014;
 • Maar ook omwille van de teksten die spreken over nakende statutaire veranderingen.

Daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om opnieuw op te roepen tot een zeer gerichte actie. Een actie die eveneens een zware symbolische impact heeft, na de manifestatie van 18/09, de algemene staking van 23/09, de boeteloze week en de boycot van de flitsmarathon van 10/10.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept alle collegae op die rechtstreeks betrokken zijn met de organisatie van de Eurotop van 23 en 24/10 (bewaking van gebouwen, ordedienst, escortes, VIP bescherming, …) om te staken op datum van 23 en/of 24/10.

Wij rekenen op een enorme deelname aan deze actie.

Maandagstakingen op komst?

Wat krijg jij op je bord - ACV Politie

Wat heeft de regering voor ons bekokstoofd? De Algemene Raad van het ACV sprak zich gisteren (14 oktober) uit over het regeerakkoord. Er werd een actieplan uitgewerkt. Als laatste oproep tot verandering komt er op donderdag 6 november in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie.

Als het sociaal overleg niet voor verandering zorgt, volgen er maandagstakingen: provinciale stakingsacties op 24/11 (in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen), op 01/12 (in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen), op 08/12 (in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel) én op maandag 15/12 een nationale staking ter ondersteuning van de spoorwegen.

Wij roepen onze leden politie op massaal deel te nemen aan deze stakingen.

We hebben ook onze campagnewebsite www.watkrijgjijopjebord.be om iedereen te informeren over de gevolgen van het regeerakkoord. Klik en lees wat er op je bord ligt.

Federaal regeerakkoord van 09 oktober 2014

HARDER EN LANGER WERKEN, VOOR MINDER PENSIOEN!

Het is al lang geen verrassing meer en het federaal regeerakkoord van 09/10 bevestigt onze vrees des te meer: “wij als ambtenaren gaan vijf harde jaren tegemoet, tenminste als het van de coalitiepartijen afhangt.”

De torenhoge ambitie en verwachtingen van de Zweedse coalitie, verdedigd onder het mom van economische en sociale vooruitgang, vertalen zich evenwel letterlijk in loeiharde besparingen in de dienstverlening naar de burger en in verdere afbouw en beknotting van onze verworven statutaire rechten.

Het blindweg snoeien in de personeelskosten, werkingsmiddelen en investeringen van de openbare sector zal zeker zijn weerslag hebben op de dienstverlening naar de burger. Waar is de realiteitszin gebleven?

De maatregelen die de regering voorstelt, zullen ons allen rechtstreeks raken en pijn doen en niet in het minst bij onze jongeren van het administratief en operationeel kader.

Zo is de beslissing tot een indexsprong een maatregel die we onmiddellijk en voor de rest van onze loopbaan zullen voelen in onze portemonnee. Bovendien is ze economisch contraproductief aangezien deze de koopkracht aantast.

Op het vlak van de pensioenen neemt de regering maatregelen die enkel zullen leiden tot het verder uithollen van ons overheidspensioen.

De regering wenst eveneens de mogelijkheden die er nu bestaan tot combinatie van arbeid en gezin verder af te bouwen, niettegenstaande een gezonde combinatie tussen arbeid en gezin een hefboom is tot langer werken.

Bij de politiediensten ligt het accent dus al lang niet meer bij het pensioendossier alleen. Ook andere statutaire verworvenheden staan in de toekomst mee ter discussie.

De wens van ACV-politie om voor de acute pensioendossiers een snelle oplossing te brengen, krijgt gestalte in een overgangsmaatregel die voortvloeit uit de logica zelve. Zo zullen de personeelsleden die voor de datum van het arrest van het Grondwettelijk Hof (10 juli 2014) hun pensioen konden aanvragen, onder de bestaande voorwaarden voor het pensioen blijven vallen.

Zo zal er eveneens in een niet verplichte overgangsmaatregel voorzien worden voor zij die 53 jaar oud zijn op datum van 10 juli 2014. Hiervoor wordt een nieuwe, vage term in het leven geroepen: “ eindeloopbaanregime”. De betrokken personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een aangepaste functie te vragen en bij gebrek hieraan worden zij in een tijdelijke en uitdovende bezoldigde afwezigheid in non-activiteit geplaatst. Wat dit concreet betekent is voor ons vooralsnog een groot vraagteken.

De historisch gegroeide statutaire principes van een federaal ambtenaar, waartoe ook de politie behoort, komen danig op de helling te staan. Het gedachtegoed van de privésector, waarbij alles om budget draait neemt de bovenhand.

Zo komen in het debat: in functie van de operationaliteit: “ de principes van tucht en evaluatie, de verlofstelsels zoals loopbaanonderbrekingen, het ziektepensioen, de interimarbeid, de functionele verloning met de onzekerheid van het vaste loon” en dan spreken we nog niet van het inperken van werkingsmiddelen als gevolg van de voornoemde harde besparingen. Dit alles draagt de noemer van moderniseren en actualiseren.

Het regeerakkoord maar tevens de speeches van de verschillende politici van de coalitiepartijen tijdens hun partijcongressen waarbij ze uitdrukkelijk de hand uitsteken naar de sociale partners, leren ons dat er ruimte zal zijn voor sociaal overleg over de voorgestelde maatregelen.

Het behoeft geen verder betoog maar we wensen de uitdrukkelijke wil te benadrukken tot het maximaal inzetten op sociaal overleg.

ACV politie wenst daarom dringend sociaal overleg.

ACV politie is zeer verontrust.

ACV politie wenst vertrouwen en geen wantrouwen

Federaal regeerakkoord

Hieronder vindt u de link naar het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014

Uw bijzondere aandacht voor de bepalingen aangaande de pensioenhervorming (pagina 20 t.e.m. 29) en de bijzondere maatregelen voor de politie (punt 6.4.3 - pagina 90 t.e.m. 94)

Dit akkoord maakt actueel het voorwerp uit van een grondige analyse.

We berichten u hierover meer zodra mogelijk.

pijlFederaal regeerakkoord van donderdag 9 oktober 2014 - 1.134 kBpdf

Pensioenen - Speedmarathon

De co-formateurs beloofde ons vorige week een tweede bijeenkomst en die kwam er, vandaag.

De inhoud van de bijeenkomst scoort voor ons een onvoldoende: er kwam geen enkel concreet voorstel op de tafel vandaag.

We zetten onze acties deze week dus verder en de aangekondigde flitsmarathon dient zich dan ook handig aan... - Zie het pamflet in bijlage!

pijlStakingsordewoord aan de collega's van de technische diensten WPR voor 10/10 - 327 kBpdf

Onderhoud met de co-formateurs - verslag

Vandaag werden we ontvangen door de co-formateurs die aandachtig geluisterd hebben naar onze bezorgdheden en de gevoeligheden inzake het pensioendossier.

De formateurs erkennen de ernst en het delicate karakter van het dossier en drukten hierbij hun grote waardering uit voor de job van politieambtenaar.

Gelet op de bijzondere toestand van een regering in lopende zaken, is een pasklare oplossing actueel nog niet voorhanden.

Zowel de co-formateurs als de politieke partijen van de Zweedse coalitie zijn overtuigd dat er snel een oplossing moet komen. De politieke wil is duidelijk aanwezig om tot oplossingen te komen die aanvaardbaar moeten zijn voor alle betrokken partijen.

Tegelijkertijd benadrukten zij het unieke karakter van de job van politieambtenaar.

De co-formateurs hebben zich geëngageerd om ons opnieuw uit te nodigen op een technische vergadering en dit tegen het einde van volgende week om voorstellen uit te werken.

In gemeenschappelijk front werd overeengekomen de stakingsaanzegging te behouden en vanaf volgende week over te gaan tot een sensibiliseringsactie(verkeersveilige week).

Alle verkeersinbreuken zullen niet automatisch het voorwerp uitmaken van een verbalisering behoudens de overtredingen die buiten iedere proportie zijn en die de veiligheid van de burger ernstig in gedrang brengen. Hierbij doen we een oproep tot het inschattingsvermogen van eenieder.

Tegelijkertijd zullen de collega’s de nodige tijd besteden om de overtreder te wijzen op zijn/haar gedrag.(sensibilisering)

We houden jullie verder op de hoogte.

pijlHet gemeenschappelijk fornt ontvangen door de twee formateurs - 193 kBpdf

pijlActie "Week zonder boete" - 446 kBpdf

Update stakingsaanzegging

Zoals we allen konden vaststellen, verliepen de vorderingen naar vorm en inhoud, in het raam van de stakingsdag van 23/9, niet overal van een leien dakje.

Zo ontvingen wij op vrijdag 19/9 een schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken waarin de intentie geuit werd, om in het kader van ziekteverlof of bij het nemen van een baaldag, het personeelslid te verplichten een erkende geneesheer te raadplegen die voorkomt op een lijst ad hoc en dit gedurende de hele periode van de stakingsaanzegging.

ACV Openbare Diensten – Politie heeft hierop onmiddellijk gereageerd door een schrijven te richten aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Ingevolge ons protest heeft de bevoegde minister beslist het schrijven te zullen intrekken en deze te vervangen door een nieuw schrijven dat we eerstdaags mogen verwachten.

Concreet betekent dit ondermeer dat het personeelslid bij ziekte of bij een baaldag niet langer verplicht is haar/zijn afwezigheid te moeten rechtvaardigen door een aangewezen arts die opgenomen is op een lijst ad hoc. Dit geldt zowel voor het personeelslid van de federale politie als voor de lokale politie en dit gedurende de hele periode van de stakingsaanzegging. M.a.w de oude regeling blijft bestaan.

Gisteren(24/9) werden de vakbonden uitgenodigd op het SAT Binnenlandse Zaken voor bijkomend overleg.

Tijdens dit overleg hebben we eenduidig en formeel gesteld dat we een ontmoeting wensen met de co-formateurs om de pensioenproblematiek te bespreken.

In gemeenschappelijk front werd beslist de stakingsaanzegging onverkort te behouden en in afwachting van een antwoord van de regeringsonderhandelaars tijdelijk onze acties op te schorten tot en met 29/9.

Vanaf 30/9 en afhankelijk van de bekomen resultaten kunnen opnieuw acties gepland worden en dit in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het vakbondsfront wenst nogmaals te benadrukken dat we er alle belang bij hebben dat iedere actie gecoördineerd verloopt.

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Nationale manifestatie grandioos succes

Bedankt aan de 14.000 collega' s en sympathisanten die een duidelijk signaal hebben gegeven aan de Zweedse coalitie dat er niet gesold wordt met het politiepersoneel. We eisen respect, erkenning en waardering voor de specificiteit van ons beroep. De manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront was ontegensprekelijk een grandioos succes. Bedankt aan de talloze militanten die zich hebben ingezet om deze dag te doen slagen.

Uittredend minister van pensioenen Alexander Decroo heeft tijdens de manifestatie het front op zijn kabinet ontvangen uit respect voor het sociaal overleg. Persoonlijk betuigde hij begrip doch kan zich niet engageren als uittredend minister. Hij erkende de specificiteit van ons beroep en zal onze grieven over maken aan de formateurs. Hij kon enkel overgangsmaatregelen garanderen (sic). Voorlopig een vrij magere politieke respons.

Behoudens een snel en afdoend politiek antwoord heeft het vakbondsfront beslist tot het uitroepen van een nationale stakingsdag op dinsdag 23 september.

pijlToespraak ACV Politie - verslag onderhoud minister Decroo - 106 kBpdf

Nationale manifestatie op 18 september - update

De stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront inzake de pensioenproblematiek werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité voor de politiediensten. De vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken hebben een wetsvoorstel voorgelegd aan de representatieve vakbonden als tussentijdse oplossing met oog voor de maatschappelijke noden, de individuele belangen, de financiën, de politionele operationaliteit en de juridische accuraatheid. De jaarlijkse meerkost van het arrest wordt geraamd op 70 miljoen euro en zelfs 77 miljoen euro in 2019.

Concreet wordt er voorgesteld om de discriminatie tussen de officieren weg te werken, namelijk de vergroting van het reeds bestaande verschil in behandeling inzake de vervroegde pensioenleeftijd tussen de officieren.

Bij deze wordt de wet van 28 december 2011 hersteld door de geïntegreerde politie opnieuw in te schrijven als uitzondering op de algemene regel van de pensioenwetgeving. Wat betreft de ex-rijkswachtofficieren wordt de leeftijd van 54 jaar verhoogd naar 56 jaar, 56 jaar naar 58 jaar en 58 jaar naar 60 jaar. Wie echter op 10 juli reeds voldeed aan de voorwaarden om met pensioen te gaan kan alsnog met pensioen op respectievelijk 54, 56 of 58 jaar. Wie echter langer wenst te blijven behoudt dit recht om met pensioen te gaan.

Voor agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie wordt de toestand dus integraal in ere hersteld zoals het was voor het arrest van het grondwettelijk hof.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft echter geen enkele garantie gekregen dat het wetsvoorstel politiek wordt gesteund door de politieke partijen van hetzij de Regering in lopende zaken of zij die deel uitmaken van de Regeringsonderhandelingen. Daarom werd beslist de stakingsaanzegging op te schorten tot 19 september en over te gaan tot een nationale manifestatie te Brussel op donderdag 18 september. De vier representatieve vakbonden zullen instaan voor het busvervoer.

Vertrek van de manifestatie is voorzien om 10.00 uur aan de Koning Albert II laan ter hoogte van de kleine Ring (dicht bij het station Brussel-Noord - verzameling om 09.30 uur). Het einde is voorzien om 14.00 uur aan het Jubelpark.

pijlPamflet gemeenschappelijk vakbondsfront - 247 kBpdf

pijlBetalen jongeren het gelag? - 210 kBpdf

pijlContactpersonen busvervoer - 78 kBpdf

pijlInfonieuws gevolgen arrest - 1,6 MBpdf

Pensioenleeftijden omhoog

In juli werd uitgebreid bericht over de pensioenhervorming bij de politie. Een hervorming die er kwam op vraag van KKOLP en SYPOL die het niet eens waren met de bestaande uitzonderingen voor vervroegd pensioen.

Hoe vergaand de gevolgen van deze eis écht zijn, wordt nu heel erg zichtbaar. Alle 37.000 personeelsleden van de politie zijn de dupe van de nieuwe procedure. Dit kan voor ons niet. We hebben aangedrongen op een oplossing op korte termijn, maar die komt er niet.

De vakbonden voor het politiepersoneel (ACV Politie - ACOD Politie - NSPV en VSOA Politie) hebben besloten om in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale stakingsaanzegging in te dienen.

We eisen een concreet initiatief waarbij enerzijds het arrest van het grondwettelijk hof wordt nageleefd en anderzijds een herstel van de ontnomen rechten wordt gegarandeerd.

Wil je graag een job bij de politie?

Info ACV een job bij de politie

Na een geslaagd pilootproject in Oostende slaan ACV-politie en de Bijblijfconsulenten ook in Antwerpen de handen in elkaar om kandidaten voor een job bij de politie te helpen in de voorbereiding van de selectieproeven.

Aan het begin van deze zomer zoekt de politie nog zo' n 650 inspecteurs. Er zijn altijd veel geïnteresseerde kandidaten maar het percentage dat slaagt in de selectieproeven is zeer laag (gemiddeld slechts 10%). Daarom is het belangrijk goed geïnformeerd en voorbereid aan de selectiedagen te beginnen.

Na het Vlaams ACV Congres vorig jaar besloten ACV-Politie en de ACV Bijblijfconsulenten samen een voorbereidingsprogramma op te zetten. Werken bij de politie mag je niet onderschatten. Het is dus logisch dat er bepaalde criteria uitgebreid getest worden in de selectieprocedure. Een goede voorbereiding maakt van een kandidaat niet automatisch een geschikte agent of inspecteur, maar je kan zo wel het verschil maken tegenover andere kandidaten.

Voorbereiding op selectieproeven

Het programma bestaat uit twee luiken: een infoavond voor geïnteresseerde kandidaten voor een job bij de politie en een oefendag die specifiek voorbereidt op de selectieproeven. Op de infoavond krijg je nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieproeven. Uit ervaring weten we op welke vlakken de meeste kandidaten sneuvelen. De oefendag biedt deelnemers een unieke kans om onder begeleiding een aantal oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. We staan ondermeer stil bij de rapportagetest, de cognitieve testen, de situatieproef en het interview. Zo hopen we het onbekende en hopelijk ook heel wat stress weg te nemen. Het is tevens een uitgelezen kans om contacten te leggen met mensen uit het werkveld. Wie slaagt in de selectieprocedure kan starten met zijn opleiding aan de politieschool en krijgt hiervoor een loon.

Infoavond: dinsdag 30 september, van 19.30 tot 22.00 uur

Oefendag zaterdag 04 oktober van 09.30 tot 16.30 uur

Locatie: ACV, Nationalestraat 111 Antwerpen

Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! De Belgische nationaliteit is wel vereist. Je mag vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is verplicht.

Meer info en inschrijven: www.jeloopbaan.be (provincie Antwerpen)

Vragen? Contacteer onze bijblijfconsulenten via antwerpen.bijblijven@acv-csc.be

pijlAffiche info ACV een job bij de politie - 746 kBpdf

Rechtzetting Grondwettelijk Hof

Zoals verwacht heeft het Grondwettelijk Hof een beschikking tot rechtzetting genomen die de gevolgen van het arrest beperkt voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie die reeds met pensioen waren of reeds een geldige aanvraag hadden ingediend op datum van het arrest, namelijk 10 juli 2014.

pijlBeschikking tot rechtzetting - 32 kBpdf

Vervroegd pensioen, eerder allen later dan vroeg!

Het grondwettelijk hof heeft de specifieke uitzonderingen betreffende het vervroegd pensioen van het operationeel politiepersoneel vernietigd. Daarmee valt het politiepersoneel voortaan onder de algemene regels voor vervroegd pensioen. Maar vanaf wanneer kan je nu met vervroegd pensioen? Voor sommigen zal 60 de pensioenleeftijd zijn. Voor anderen wat langer, zelfs tot 65. Met de hierna vermeldde info zou iedereen zich een idee moeten kunnen vormen van de impact op zijn persoonlijke situatie.

pijlInfo ACV-Politie vervroegd pensioen - 296 kBpdf

Grondwettelijk Hof overweegt wijziging arrest

Het Grondwettelijk Hof overweegt een wijziging van zijn arrest met betrekking tot de pensioenhervorming van het politiepersoneel. Het Hof voorzag al een overgangsmaatregel voor ex-rijkswachtofficieren die reeds een aanvraag voor vervroegd pensioen hadden ingediend. Zij konden dus toch nog met pensioen gaan volgens de vroegere regeling.

Nu wil het Hof deze overgangsmaatregel verruimen en dus zouden ook agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs die hun aanvraag hebben ingediend vóór 11 juli 2014 (en waarvan dat pensioen ingaat binnen het jaar) gebruik kunnen maken van de vroegere regeling. De PDOS verduidelijkte echter al eerder dat ze de pensioenaanvragen van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie (ontvangen voor 11 juli) zou behandelen overeenkomstig de vroegere regeling.

Het hof laat hiermee ook blijken dat van nu af aan iedereen moet voldoen aan de voorwaarden van de algemene pensioenregeling, met name een loopbaan van minimum 42 jaar om op zestigjarige leeftijd met pensioen te gaan. Mooi resultaat te danken aan onze vrienden van SYPOL en de KKOLP (VZW Koninklijke Kring van politie-officieren en calog niveau A van de lokale politie van Antwerpen en omgeving). Iedereen de dieperik in. Vraag je maar eens af wanneer en hoe SYPOL en de KKOLP dit zullen oplossen!

pijlBericht Grondwettelijk Hofpdf

Gemeenschappelijk vakbondsfront vecht Arrest Pensioenen aan

Eerder deze week werd uitgebreid bericht over de pensioenhervorming bij de politie. Een hervorming die er kwam op vraag van een klein clubje officieren die het niet eens waren met de bestaande uitzonderingen voor vervroegd pensioen. Uitzonderingen waar zij geen gebruik van konden maken. Akkoord, zo’n ongelijkheid klopt niet. En het is niet correct. Maar de stappen die werden gezet om dat probleem op te lossen getuigen eerder van een egoïstische instelling en hebben weinig met juist handelen te maken. De uitzonderingen die vervroegd pensioen mogelijk maakten voor heel wat personeelsleden bestaan niet meer. Weggeveegd op vraag van enkelen.

Het principe “iedereen gelijk voor de wet” is een mooi principe. Maar is het nog steeds mooi als we daardoor de norm naar beneden moeten halen? Voelt men zich echt beter als de meerderheid uiteindelijk slechter af is? Want de sociale gevolgen van deze hervorming zijn zwaar. We hopen dat deze ongelukkige situatie alsnog rechtgetrokken wordt. De vier representatieve vakorganisatie zijn daarvoor gisteren ontvangen geweest op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken. In gemeenschappelijk front hebben zij het behoud geëist van de regels in hun statuut zoals die geldig waren voor het Arrest.

Bij uitblijven van gepaste initiatieven door de regering zal het gemeenschappelijk front acties ondernemen.

pijlBericht gemeenschappelijk front - 143 kBpdf

pijlBericht PDOS inzake aanvragen pensioenenpdf

Juridische analyse van het arrest en de gevolgen.

Onze pensioendienst ACV Openbare Diensten heeft een analyse gemaakt van de gevolgen door het arrest. Volgens onze analyse blijven alleen de gewezen militairen bij het administratief en logistiek kader buiten schot en behouden zij de mogelijkheid tot vervroegd pensioen. Diverse politieke partijen hebben zich reeds uitgesproken initiatieven te nemen teneinde het vernietigen van de preferentiële leeftijden deels te verhelpen vanuit diverse overwegingen. Wanneer we meer klaarheid krijgen bij een volgend onderhoud met de minister zullen we dit uiteraard ASAP laten weten.

pijlAnalyse ACV - 296 kBpdf

Onderhoud met de minister van Binnenlandse Zaken.

Na afloop van het onderhoud met de representatieve vakbonden inzake het arrest van het grondwettelijk hof met betrekking tot de preferentiële leeftijden voor het politiepersoneel heeft de minister van Binnenlandse Zaken een persbericht verspreid. De overheid zal het arrest grondig analyseren. Nadien zullen de representatieve bonden terug een onderhoud voeren met de minister en zal de overheid een mededeling doen aan het politiepersoneel. Dit verwachten we in de loop van de week van 14 juli.

pijlPersbericht Minister Milquet - 132 kBpdf

SYPOL en KKOLP blazen pensioenen politie op - update

Het grondwettelijk hof heeft uitspraak gedaan omtrent een door SYPOL (niet representatieve vakbond) en de KKOLP (VZW Koninklijke Kring van politie-officieren en calog niveau A van de lokale politie van Antwerpen en omgeving) aangespannen procedure inzake de pensioenen voor het politiepersoneel. De recente pensioenhervorming voorzag immers in een vrijwaring van de preferentiële leeftijden voor de militairen, het rijdend personeel van de NMBS en de geïntegreerde Politie. Dank zij SYPOL en de KKOLP zijn quasi alle preferentiële leeftijden (die statutair werden verkregen na moeizame onderhandelingen met de representatieve vakbonden) om zeep. Dit wil zeggen dat iedereen van het politiepersoneel, met uitzondering van de gewezen militairen bij politie, onder de algemene regeling vallen. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is dus 60 jaar, mits je een loopbaan hebt van 42 jaar.

Het grondwettelijk hof beperkt de gevolgen wat betreft de ex-rijkswachtofficieren die reeds met pensioen zijn of waarvan de pensioenaanvraag werd goedgekeurd (wat dit ook mag betekenen). Over de gevolgen voor de andere personeelsleden spreekt het hof zich niet uit. Dankzij SYPOL en de KKOLP chaos troef. Een agent van politie, inspecteur of hoofdinspecteur kon met 58 jaar met pensioen. Nu niet meer. Ten vroegste 60 dus als je 42 jaar gewerkt hebt. Op 61 als je 41 jaar gewerkt hebt. 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar... En als je hieraan niet voldoet? 65 dus. Idem dito voor de gewezen rijkswachters en bepaalde militairen met een vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58. Foetsie. Dank zij... Je weet het al. Deze pyrrusoverwinning van SYPOL en de KKOLP is nefast, zeker in het licht van de aangekondigde pensioenhervorming waarbij alles opnieuw in vraag wordt gesteld. Het ergst van al vinden we nog het geblaat van SYPOl die de verantwoordelijkheid van dit drama in de schoenen probeert te schuiven van de representatieve vakbonden door te zeggen dat we niets gedaan hebben om destijds meer te bekomen. Te erg om woorden aan vuil te maken. Een vakbond niet waardig. Geen scrupules. Zonder geweten...

Vanuit het ACV hebben we spoedoverleg aangevraagd met de Minister van Binnenlandse Zaken. Zodra er meer nieuws is laten we dit weten.

pijlArrest grondwettelijk hof - 753 kBpdf

Een visie op politie 2025.

visie 2025

Op 30 juni 2014 stelde de werkgroep 2025 haar "Visie op de politie van de toekomst" voor, namelijk een netwerkende politie. Met het document wil de werkgroep de Belgische politie klaarstomen voor de uitdagingen die de komende decennia op de Belgische samenleving afkomen. Ze pleit onomwonden voor een politie die (nog) meer participeert aan de samenleving, die zichzelf ziet als een bindende schakel in een netwerk van maatschappelijke actoren, die minder bureaucratisch is, die haar generalistische taakstelling herwaardeert en die een regulerend kader verkiest boven een gedetailleerde wetgeving. Tegelijk geeft de visie ook aan dat politie doordachte keuzes moet maken die bewust rekening houden met maatschappelijke trends en die minder "surfen" op de maatschappelijke evoluties.

Het betreft "een visie" en niet "de visie". Het document is een aanzet tot discussie zowel intern als extern de politie.(Parlement, voogdijministers en lokale bestuursverantwoordelijken, gerechtelijke autoriteiten, academische wereld, maatschappelijk debat, Europese context). Willy Bruggeman, voorzitter van de werkgroep, steekt ook de hand uit naar de vakbonden teneinde mee te werken aan een nieuwe visie.

pijlEen visie op politie 2025 - 929 kBpdf

Pensioenrapport: warm en koud blazen

De commissie pensioenhervorming 2020-2040 heeft haar rapport uitgebracht. Een regelrechte aanval op de ambtenarenpensioenen.

Ook de bijzondere tantièmes en de afwijkende lagere leeftijdsgrenzen komen onder vuur te liggen. We citeren hierbij de desbetreffende paragraaf uit het rapport betreffende de specifieke lagere pensioenleeftijd:

" Een andere kwestie die onder de noemer van de toegang tot het pensioenrecht schuilgaat, betreft de bijzondere leeftijdsgrenzen. Aan de afwijkende hogere leeftijdsgrenzen wordt evident niet geraakt aangezien deze volledig sporen met de noodzaak om langer te werken. Anders is het wat betreft de lagere leeftijdsgrenzen die van toepassing zijn op het leger, de politie en het rijdend personeel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Het is moeilijk verdedigbaar om deze bijzondere leeftijdsgrenzen zo maar onverkort te behouden. Tegelijk moet men zich ervan bewust zijn dat bepaalde functies onmogelijk tot het bereiken van de ‘normale’ pensioenleeftijd kunnen worden uitgeoefend, gegeven de fysieke en/of psychische paraatheid die van deze categorieën ambtenaren mag worden verwacht. Bijgevolg volstaat het niet om enkel in te grijpen in de pensioenwetgeving, maar moet werk worden gemaakt van een aangepast loopbaanbeleid. Het zeer geleidelijk optrekken van de vigerende lagere pensioenleeftijdsgrenzen veronderstelt de ontwikkeling van een pragmatische en uitvoerbare visie op het loopbaaneinde via mobiliteit, waardoor deze categorieën van ambtenaren in een andere functie langer in het arbeidsproces kunnen worden behouden. Indien de discussie over de bijzondere lagere leeftijdsgrenzen wordt gevoerd, zou deze moeten worden opengetrokken tot alle veiligheidskorpsen, met inbegrip van de brandweer, omdat de voorgaande overwegingen evenzeer opgaan voor deze beroepsgroep. Tot slot nopen de legitieme verwachtingen die bij deze speciale korpsen leven, dat voor het verhogen van de afwijkende leeftijdsgrenzen een zeer lange overgangsperiode wordt ingebouwd. "

Vanuit het ACV werd reeds krachtig gereageerd op dit rapport. pijlDe reactie van ACV-FCSOD - 314 kBpdf

pijlHet rapport van de commissie pensioenhervorming 2020-2040

Politieraad PZ Spoorkin crasht

Ingevolge een klacht van ACV Politie tegen de beslissing van de politieraad van de Pz Spoorkin van 29 april 2014 tot wijziging van het administratief en logistiek kader heeft de gouverneur van West-Vlaanderen desbetreffende wijziging van de personeelsformatie niet goedgekeurd.

De politieraad besliste tot het wijzigen van een statutaire betrekking in een contractuele functie. Het politiecollege motiveert haar beslissing hiervoor als volgt: Het politiecollege geeft de voorkeur aan de afbouw van statutaire functies, om financiële redenen, alsook om geen verkeerd signaal te geven aan de collega' s die andere functies bezetten die contractueel blijven. Het politiecollege beschouwt de opdracht als tijdelijk gelet op het wijzigende politielandschap en de mogelijke toekomstige behoeften naar zone-overschrijdende samenwerkingsverbanden.

Voorafgaand aan de beslissing werd de voorzitter van de politieraad, de heer Peter Rose - burgemeester van Veurne, zowel telefonisch als via mail ingelicht betreffende de onwettelijkheid van de te nemen beslissing. De voltallige politieraad werd in het bezit gesteld van de motivatie inzake de onwettelijkheid op de politieraad zelf voorafgaand aan de bespreking van dit punt op de agenda.

Het politiestatuut voorziet slechts drie uitzonderingen op de statutaire werving, namelijk betrekkingen die gefinancierd worden door tijdelijk of wisselende middelen, die als tijdelijke bijzondere of deeltijdse opdracht worden beschouwd; onderhoudspersoneel en het personeel van messes, restaurants en kantines.

Ondanks onze inspanningen teneinde het tij te keren hebben alle raadsleden de onwettelijke wijziging als rechtgeaarde democratische potentaten goedgekeurd.

Buiten den waard gerekend. De gouverneur van West-Vlaanderen volgde onze argumentatie. De politieraad heeft nu veertig dagen om beroep aan te tekenen bij de Minister van Binnenlandse Zaken.

Een job bij de politie - ACV helpt je hierbij

Wil je graag bij de politie werken? Dit was de titel van de uitnodiging voor de infosessies die plaatsvonden op 17 en 24 mei te Oostende, georganiseerd door ACV Politie en de Bijblijfconsulenten van ACV.

En inderdaad, veel jongeren voelen zich nog steeds geroepen voor een job bij de politie, gezien de overweldigende opkomst voor deze 2-daagse.

Er werd gekozen voor een uniek concept waarbij de klemtoon in hoofdzaak kwam te liggen bij participatie van iedere deelnemer en dit aan de hand van workshops en groepsopdrachten. Zachtjes maar behoedzaam werden deelnemers ondergedompeld in een bad van informatie, nuttige tips en praktische oefeningen ter voorbereiding van de selectieproeven bij de politie.

Samen met de Bijblijfconsulenten van ACV kunnen we dan ook terugblikken op een zeer geslaagd initiatief en kijken we reeds vooruit naar het plannen van dit event in andere provincies. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Wegwijzer sociale wetgeving 2014

Een goede service voor ACV-leden en -afgevaardigden. De jaarlijkse wegwijzer sociale wetgeving staat online (inloggen vereist op de site ACV). Ofwel integraal incluis bookmarks ofwel mooi opgeknipt in tientallen fiches, gerangschikt per thema uit de sociale wetgeving.

pijlWegwijzer sociale wetgeving 2014

Resultaten trefdagen van de lokale politie

De Vaste Commissie van de lokale politie heeft recent trefdagen georganiseerd met alle korpschefs van de lokale politie van ons land, om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s met betrekking tot de politiewerking.

De output van deze reflectiedagen vormen de basis voor de inbreng van de lokale politie in het memorandum van de geïntegreerde politie die het recent opgerichte coördinatiecomité van de geïntegreerde politie zal opstellen en overmaken aan de formateur.

pijlResultaten trefdagen lokale politie - 136 kBpdf

Parlementaire vraag en antwoord

De minister van Binnenlandse Zaken antwoordt op parlementaire vragen inzake:

 • het filmen of fotograferen van politiemensen tijdens hun optreden
 • veroordeling wegens het plegen van een verkeersovertreding tijdens een dringende opdracht

pijlVerkeersovertredingen - 60 kBpdf

pijlFilmen of fotograferen - 61 kBpdf

Mobiliteit en aanwerving

Voor de goede gang van zaken publiceren we nogmaals de nota inzake mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie - procedures en statutaire gevolgen

pijlNota DGS-DSP-C-2011-22746 - 993 kBpdf

KB Geldelijke anciënniteit gepubliceerd

Eindelijk is het zover. Sinds geruime tijd werd het politiepersoneel bij aanwerving niet behandeld overeenkomstig de regels van het Openbaar Ambt wat betreft de geldelijke anciënniteit. Op uitdrukkelijke vraag van ACV Politie werd dit item besproken op het onderhandelingscomité. Infra vermeld besluit maakt een einde aan deze discriminatie en maakt het mogelijk om de vroegere jaren in bepaalde overheidsdiensten, de privésector of als zelfstandige, te laten erkennen als geldelijke anciënniteit. Dit is het geval indien de bevoegde overheid van mening is dat deze diensten een beroepservaring vormen die bijzonder nuttig is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangeworven of in dienst wordt genomen bij arbeidsovereenkomst.

pijlUittreksel BS KB Geldelijke anciënniteit - 368 kBpdf

Zodra meer informatie beschikbaar is omtrent de wijze van uitvoering van dit besluit wordt deze kenbaar gemaakt op onze site. Een vergadering hieromtrent is gepland op 23-04-2014 tussen de representatieve vakbonden, SSGPI en SAT Binnenlandse Zaken.

Verkiezingen - dienstvrijstelling

Op grond van artikel VIII.IV.10 RPPol (ST6) wordt een dienstvrijstelling toegekend aan het personeelslid dat met dienst is gepland en wordt opgeroepen om het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een stembureau of een opnemingsbureau uit te oefenen. Die dienstvrijstelling wordt aan het betrokken personeelslid toegekend voor de dag van de verkiezingen evenals, vóór of daags na de verkiezingen voor zover dat voorbereidings- of opnemingsactiviteit zulks vereisen. Gelet op de statutair voorziene dienstvrijstelling kan het personeelslid, behoudens om werkelijk uitzonderlijke dienstredenen, die oproep niet weigeren. Aldus zal het in zijn dienst moeten worden vervangen.

Die dienstvrijstelling wordt, op grond van artikel VI.8 UBPol (ST7), voor de aanrekening als dienstprestaties in aanmerking genomen voor de werkelijke duur beperkt tot 7u 36 minuten per dag. Zij is evenwel tot 2 dagen beperkt (dus maximum 2 x 7.36 uur). De bedoelde dienstvrijstelling opent evenwel niet het recht op de toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht (art. XI.3, 8°, UBPol).

In de pipeline...

In Gent is er een spreekwoord dat stelt:"Nie pleue!". Het is overduidelijk dat sommige leden van het SAT Binnenlandse Zaken te Brussel een tikkeltje Gents gestudeerd hebben en deze leuze verankerd moet zijn in hun devies. Hoewel we met een rotvaart afstevenen naar een 'regering van lopende zaken' werkt men er onverdroten verder aan de uitvoering van de afgesloten syndicale protocolakkoorden. Sinds Nieuwjaar meer dan 25 publicaties in het Belgisch staatsblad. Veel van wat op sterven na dood was werd uiteindelijk toch gerealiseerd of zit in de pipeline. Als vakbond honoreren we deze inspanning met respect en het herstellen van het wederzijds vertrouwen.

Weldra worden volgende dossiers gepubliceerd:

 • KB geldelijke anciënniteit
 • KB beleidsadviseurs
 • KB politiepersoneel kabinet
 • KB probatiestage
 • Aanpassing Wet op het politieambt: dragen van interventienummer

Voor sommige dossiers worden alle zeilen bijgezet teneinde dit zo spoedig mogelijk te realiseren:

 • weging AIG
 • overgang AA4 - A4A
 • het in aanmerking nemen van de competentie-ontwikkelingstoelage voor het pensioen

Wat betreft de uitbetaling van het saldo aan vakantiegeld voor 2009 en 2010 werd de politieke knoop een tijdje geleden doorgehakt en is het wachten op een adequate uitvoering ervan door de Minister van Budget. Er dienen immers eerst besluiten te worden genomen om de gelden door middel van een transfer en dotaties aan de Federale en de lokale politie over te maken. Een realistische verwachting tot betaling van de regularisatie stelt de overheid op eind juni 2014.

De betaling van het vakantiegeld 2014 (prestaties 2013) zal op 16 mei 2014 plaatsvinden.

GPI 80 - vakbondsrelaties

Meer dan 15 jaar na de publicatie van de wet inzake het syndicaal statuut geïntegreerde politie is er eindelijk een omzendbrief die de aspecten van de vakbondsrelaties toelicht. Vanuit syndicale hoek hadden we reeds lang aangedrongen op het verduidelijken van een aantal items teneinde conflicten met sommige overheden te vermijden. De omzendbrief is up-to-date en omvat tevens de recente wijzigingen aan het syndicaal statuut.

pijlGPI 80 - Syndicaal statuut - 441 kBpdf

The show must go on...

Via een goednieuwsshow in de pers konden we vernemen welke maatregelen onze binnenlandminister, Joëlle Milquet, neemt ter versterking van de werking van de geïntegreerde politie in het kader van de optimalisatie. Het plaatje is ondertussen afgezaagd. Naar de buitenwereld toe laten uitschijnen dat de politie meer personeel krijgt terwijl de tekorten zich opstapelen. Het probleem wordt zelfs nog erger. De uitstroom wegens pensioengerechtigd wordt slechts met mondjesmaat opnieuw aangevuld. Door bepaalde diensten zoals het terrorisme te versterken maakt men de tekorten in andere eenheden en diensten nog groter. Voornamelijk binnen DGS heerst een grote onderbezetting. Steeds meer personeelsleden raken gedemotiveerd en verlaten het zinkend schip.

Terwijl de nieuwe mandaathouders wereldkundig werden gemaakt wachten andere mandaathouders sinds eind 2013 nog steeds op het bericht dat hun mandaat niet wordt verlengd, dit ondanks het doorlopen van de volledige selectieprocedure. Op zijn minst kunnen we dit bestempelen als boertig gedrag met voorbedachten rade. Tot twee maal toe werd ons bevestigd dat de minister van binnenlandse zaken betrokken mandaathouders schriftelijk zou inlichten omtrent het niet verlengen van hun mandaat. Ze wachten nog steeds...

pijlPersmededeling hervorming federale politie - 609 kBpdf

pijlKaart DirCo' s 01-06-2014 - 1,1 MBpdf

pijlKaart DirJud's 01-06-2014 - 1,1 MBpdf

Schadeloosstelling gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

In het raam van de syndicale onderhandelingen werd besloten dat een personeelslid dat ingevolge een arbeidsongeval gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt is, te weten een personeelslid dat een stelsel van verminderde prestaties toegekend kreeg, recht heeft op de in de omzendbrief GPI 36 opgenomen schadeloosstelling.

pijlGPI 36 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden ingeval van een dodelijk ongeval - 49 kBpdf

pijlGPI 36bis betreft aanvulling GPI 36 - 315 kBpdf

pijlGPI 36ter betreffende de schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid- 34 kBpdf

Betaling vakantiegeld.

Tijdens het begrotingsconclaaf van 02 april 2014 heeft de federale regering op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, beslist, niet alleen om de gehele som van het vakantiegeld voor de federale politie terug te betalen (met name een som van 14 miljoen euro) maar ook om de kosten te financieren van het vakantiegeld ten laste van de politiezones – en dit om de lokale politiezones te steunen. Het gaat om een bedrag van 28,7 miljoen euro. Deze beslissing tijdens het begrotingsoverleg vormt een belangrijke budgettaire oplossing, die verwacht werd door tal van politieambtenaren. De minister had zich ertoe geëngageerd en had haar engagement voor kort nog herhaald. Het totale kostenplaatje voor de regering bedraagt aldus 42,7 miljoen €.

pijlACV Infonieuws vakantiegeld - 81 kBpdf

Wet optimalisatie gepubliceerd.

De wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

pijlWet BS 31-03-2014 - 98 kBpdf

Worden gemeenschapswachten agent van Politie?

Een nieuw ontwerp KB en MB voorziet in de overgang van gemeenschapswacht naar agent van politie. Dit is in ieder geval de bedoeling van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet die dit regeringsdossier verdedigt. Alle vakbonden liggen echter dwars en hebben op het onderhandelingscomité van 26 februari 2014 voor de tweede keer een unaniem niet akkoord verleend.

Vanwege ACV hebben we uiteraard niets tegen het feit dat gemeenschapswachten kunnen doorstromen tot agent van politie. Doch de kandidaten dienen wel te beschikken over de nodige competenties om volwaardig agent te worden.

De functie van gemeenschapswacht is geregeld bij Wet. Een recente wijziging maakt de regeling voor toegang tot het ambt stringenter en sindsdien is het slagen in een examen verplichtend. Voorheen was dit niet het geval.

We stellen vast dat de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie buiten spel wordt gezet doordat de kandidaten vrijgesteld worden van de proef ter beoordeling van de cognitieve vaardigheden, de persoonlijkheidsproef en het selectiegesprek.

De nieuwe regeling voorziet dat de burgemeester je zal beoordelen op je geschiktheid als gemeenschapswacht om agent van politie te worden. Een examen zal dan beoordelen of je de materie van gemeenschapswacht beheerst.

Vanuit het ACV zijn we hier duidelijk: de dienst rekrutering en selectie moet oordelen over het potentieel om agent van politie te worden en niet de politiek. De ervaring die men als gemeenschapswacht gedurende minimum drie jaar heeft opgedaan weegt niet op tegen de beoordeling van het potentieel om agent te worden door de bevoegde dienst. Er moeten ook garanties zijn dat de kandidaten over alle skills van agent beschikken. Een niet-gerechtvaardigde vrijstelling van opleidingen of van stage is dan ook uit den boze.

Statutaire nota' s DSJ

Vierdagenweek en halftijds werken - Op vrijdag 14 februari 2014 werd het koninklijk besluit van 29 januari 2014 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar, samen met het ministeriële uitvoeringsbesluit van 30 januari 2014, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding van die besluiten is vastgesteld op 1 maart 2014. Hier is de permanente nota van DGS/DSJ die die stelsels nader toelicht.

pijlnota DGS/DSJ/2014/7941/A van 28 februari 2014 - 71 kBpdf

Toelichtingen aangaande statutaire wijzigingen aangebracht door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Raadpleeg de nota DGS/DSJ/A-2014/6788 van 21 februari 2014 voor meer informatie.

pijlnota DGS/DSJ/A-2014/6788 van 21 februari 2014 - 410 kBpdf

Wettelijke pensioenen moeten omhoog, en niet de openbare pensioenen omlaag

Op 20-02-2014 stelden ACV Openbare diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs het memorandum voor de openbare sector voor. ACV vraagt de komende regeringen:

 • om werk te maken van een betere overheid;
 • om van de openbare sector een aantrekkelijke werkgever te maken;
 • om het stelsel van de pensioenen in de openbare sector te erkennen als enige volwaardige wettelijke stelsel;
 • en om het sociaal overleg in de openbare sector nieuw leven in te blazen.

pijlSamenvatting van het memorandum - 331 kBpdf

pijlMemorandum voor de openbare sector - volledig document

Betere bescherming voor slachtoffers van geweld

Gelet op de gewelddaden, de bedreigingen, het geweld met vuurwapens,... ten opzichte van de politiepersoneelsleden, werden een aantal werkgroepen (overheid – representatieve vakbonden) in plaats gesteld om maatregelen uit te werken om aan die problematiek te verhelpen.

Ingevolge de werkzaamheden van die werkgroepen, zijn 13 concrete engagementen getroffen. Eén van die engagementen is het voorzien van statutaire verbeteringen voor de politiepersoneelsleden die het slachtoffer zijn van gewelddaden. Het KB van 03-02-2014 beoogt de uitvoering van dat engagement.

pijlInfonieuws ACV Politie - 105 kBpdf

pijlUittreksel Belgisch Staatsblad - 346 kBpdf

Vierdagenweek en halftijds werken aanvragen

Vanaf nu kunnen de vierdagenweek en halftijds werken worden aangevraagd.

De federale politie heeft m.b.t. de vierdagenweek reeds een eerste richtlijn verspreidt in afwachting van een statutaire nota. Enkel specifieke formulieren mogen gebruikt worden. Korpsen van de lokale politie kunnen dit model aanpassen.

Wie snel een aanvraag indient kan gebruik maken van het stelsel vanaf 1 maart. De representatieve vakbonden hebben hierop aangedrongen tijdens de onderhandelingen.

pijlInfo aanvragen vierdagenweek - 112 kBpdf

pijlFormulier 1 - 115 kBpdf

pijlFormulier 2 - 116 kBpdf

pijlFormulier 3 - 114 kBpdf

Als service voor onze leden hebben we twee fiches opgesteld met een toelichting van de voorwaarden en de procedure.

pijlDe vierdagenweek met of zonder premie - 145 kBpdf

pijlHalftijds werken vanaf 50 of 55 jaar - 144 kBpdf

pijlBerekening - voorbeeld - 114 kBpdf

Vierdagenweek en halftijds werken gepubliceerd

Het Ministerieel en Koninklijk besluit inzake de vierdagenweek en halftijds werken is op Valentijnsdag gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 maart 2014.

Als service voor onze leden hebben we twee fiches opgesteld met een toelichting van de voorwaarden en de procedure.

pijlDe vierdagenweek met of zonder premie - 145 kBpdf

pijlHalftijds werken vanaf 50 of 55 jaar - 144 kBpdf

pijlUittreksel Belgisch staatsblad - 384 kBpdf

pijlBerekening - voorbeeld - 114 kBpdf

Uw veiligheid op droog zaad

Geen geld om een pot verf te kopen. Geen kledij. Geen helmen voor de motorrijders. Geen bestellingen noch betalingen. Voertuigen buiten gebruik. Gebouwen niet beveiligd. Schietstanden voor lange tijd buiten gebruik. Uitgestelde vergoeding van gemaakte onkosten. Het personeelslijstje van klachten is oneindig lang...

ACV klaagt de besparingen op de rug van de Federale Politie voor de zoveelste keer aan bij de 'verantwoordelijke (sic) politiek'. Tussen 2007 en 2012 een beknotting op de in het Parlement goedgekeurde budgetten van meer dan 157 miljoen €. In 2013 en 2014 snoeit de overheid op hetzelfde elan verder alsof er niets aan de hand is.

Het geweeklaag gaat bij de politiek het ene oor in, het andere weer uit. Bagatelliseren. Minimaliseren. Ontkennen dat er een probleem is. De bal terug kaatsen naar de top van de federale politie of de bal in het kamp van de Regering leggen. Of nog beter: ‘de optimalisatie’ poneren als super oplossing om de noden te lenigen.

Daarbovenop nog de inspecteur van financiën die dossiers vertraagt of afkeurt aan de lopende band. Om de haren uit je hoofd te trekken. Het ondermijnt de werking van de Federale Politie en verrot de sfeer.

De werking van de Federale Politie en de veiligheid van het personeel en de burger komen zwaar in het gedrang.

Wanneer zal de Regering in deze haar verantwoordelijkheid opnemen?

pijlRadio 1 - ACV Politie: Regering steekt kop in het zand

pijlFederale politie zit in geldnood

pijlNoodkreet politietip: Besparingen gaan te ver

pijlTop federale politie misnoegd over besparingen

pijlJan Adam (ACV): Geen geld om pot verf te kopen

pijlPolitietop: Veiligheid in gevaar door geldgebrek

pijlPolitietop klaagt over gevaarlijke besparingen

pijlMilquet krijgt tegenwind van regeringspartijen + Nota CG

Valid HTML5 Valid CSS3!