banner ACV Politie

item-pointer-moverHomepagina ACV Politie

Welkom bij ACV Politie

Verkiezingen - dienstvrijstelling

Op grond van artikel VIII.IV.10 RPPol (ST6) wordt een dienstvrijstelling toegekend aan het personeelslid dat met dienst is gepland en wordt opgeroepen om het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een stembureau of een opnemingsbureau uit te oefenen. Die dienstvrijstelling wordt aan het betrokken personeelslid toegekend voor de dag van de verkiezingen evenals, vóór of daags na de verkiezingen voor zover dat voorbereidings- of opnemingsactiviteit zulks vereisen. Gelet op de statutair voorziene dienstvrijstelling kan het personeelslid, behoudens om werkelijk uitzonderlijke dienstredenen, die oproep niet weigeren. Aldus zal het in zijn dienst moeten worden vervangen.

Die dienstvrijstelling wordt, op grond van artikel VI.8 UBPol (ST7), voor de aanrekening als dienstprestaties in aanmerking genomen voor de werkelijke duur beperkt tot 7u 36 minuten per dag. Zij is evenwel tot 2 dagen beperkt (dus maximum 2 x 7.36 uur). De bedoelde dienstvrijstelling opent evenwel niet het recht op de toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht (art. XI.3, 8°, UBPol).

In de pipeline...

In Gent is er een spreekwoord dat stelt:"Nie pleue!". Het is overduidelijk dat sommige leden van het SAT Binnenlandse Zaken te Brussel een tikkeltje Gents gestudeerd hebben en deze leuze verankerd moet zijn in hun devies. Hoewel we met een rotvaart afstevenen naar een 'regering van lopende zaken' werkt men er onverdroten verder aan de uitvoering van de afgesloten syndicale protocolakkoorden. Sinds Nieuwjaar meer dan 25 publicaties in het Belgisch staatsblad. Veel van wat op sterven na dood was werd uiteindelijk toch gerealiseerd of zit in de pipeline. Als vakbond honoreren we deze inspanning met respect en het herstellen van het wederzijds vertrouwen.

Weldra worden volgende dossiers gepubliceerd:

 • KB geldelijke anciënniteit
 • KB beleidsadviseurs
 • KB politiepersoneel kabinet
 • KB probatiestage
 • Aanpassing Wet op het politieambt: dragen van interventienummer

Voor sommige dossiers worden alle zeilen bijgezet teneinde dit zo spoedig mogelijk te realiseren:

 • weging AIG
 • overgang AA4 - A4A
 • het in aanmerking nemen van de competentie-ontwikkelingstoelage voor het pensioen

Wat betreft de uitbetaling van het saldo aan vakantiegeld voor 2009 en 2010 werd de politieke knoop een tijdje geleden doorgehakt en is het wachten op een adequate uitvoering ervan door de Minister van Budget. Er dienen immers eerst besluiten te worden genomen om de gelden door middel van een transfer en dotaties aan de Federale en de lokale politie over te maken. Een realistische verwachting tot betaling van de regularisatie stelt de overheid op eind juni 2014.

De betaling van het vakantiegeld 2014 (prestaties 2013) zal op 16 mei 2014 plaatsvinden.

GPI 80 - vakbondsrelaties

Meer dan 15 jaar na de publicatie van de wet inzake het syndicaal statuut geïntegreerde politie is er eindelijk een omzendbrief die de aspecten van de vakbondsrelaties toelicht. Vanuit syndicale hoek hadden we reeds lang aangedrongen op het verduidelijken van een aantal items teneinde conflicten met sommige overheden te vermijden. De omzendbrief is up-to-date en omvat tevens de recente wijzigingen aan het syndicaal statuut.

pijlGPI 80 - Syndicaal statuut - 441 kBpdf

The show must go on...

Via een goednieuwsshow in de pers konden we vernemen welke maatregelen onze binnenlandminister, Joëlle Milquet, neemt ter versterking van de werking van de geïntegreerde politie in het kader van de optimalisatie. Het plaatje is ondertussen afgezaagd. Naar de buitenwereld toe laten uitschijnen dat de politie meer personeel krijgt terwijl de tekorten zich opstapelen. Het probleem wordt zelfs nog erger. De uitstroom wegens pensioengerechtigd wordt slechts met mondjesmaat opnieuw aangevuld. Door bepaalde diensten zoals het terrorisme te versterken maakt men de tekorten in andere eenheden en diensten nog groter. Voornamelijk binnen DGS heerst een grote onderbezetting. Steeds meer personeelsleden raken gedemotiveerd en verlaten het zinkend schip.

Terwijl de nieuwe mandaathouders wereldkundig werden gemaakt wachten andere mandaathouders sinds eind 2013 nog steeds op het bericht dat hun mandaat niet wordt verlengd, dit ondanks het doorlopen van de volledige selectieprocedure. Op zijn minst kunnen we dit bestempelen als boertig gedrag met voorbedachten rade. Tot twee maal toe werd ons bevestigd dat de minister van binnenlandse zaken betrokken mandaathouders schriftelijk zou inlichten omtrent het niet verlengen van hun mandaat. Ze wachten nog steeds...

pijlPersmededeling hervorming federale politie - 609 kBpdf

pijlKaart DirCo' s 01-06-2014 - 1,1 MBpdf

pijlKaart DirJud's 01-06-2014 - 1,1 MBpdf

Schadeloosstelling gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

In het raam van de syndicale onderhandelingen werd besloten dat een personeelslid dat ingevolge een arbeidsongeval gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt is, te weten een personeelslid dat een stelsel van verminderde prestaties toegekend kreeg, recht heeft op de in de omzendbrief GPI 36 opgenomen schadeloosstelling.

pijlGPI 36 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden ingeval van een dodelijk ongeval - 49 kBpdf

pijlGPI 36bis betreft aanvulling GPI 36 - 315 kBpdf

pijlGPI 36ter betreffende de schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid- 34 kBpdf

Betaling vakantiegeld.

Tijdens het begrotingsconclaaf van 02 april 2014 heeft de federale regering op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, beslist, niet alleen om de gehele som van het vakantiegeld voor de federale politie terug te betalen (met name een som van 14 miljoen euro) maar ook om de kosten te financieren van het vakantiegeld ten laste van de politiezones – en dit om de lokale politiezones te steunen. Het gaat om een bedrag van 28,7 miljoen euro. Deze beslissing tijdens het begrotingsoverleg vormt een belangrijke budgettaire oplossing, die verwacht werd door tal van politieambtenaren. De minister had zich ertoe geëngageerd en had haar engagement voor kort nog herhaald. Het totale kostenplaatje voor de regering bedraagt aldus 42,7 miljoen €.

pijlACV Infonieuws vakantiegeld - 81 kBpdf

Wet optimalisatie gepubliceerd.

De wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

pijlWet BS 31-03-2014 - 98 kBpdf

Worden gemeenschapswachten agent van Politie?

Een nieuw ontwerp KB en MB voorziet in de overgang van gemeenschapswacht naar agent van politie. Dit is in ieder geval de bedoeling van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet die dit regeringsdossier verdedigt. Alle vakbonden liggen echter dwars en hebben op het onderhandelingscomité van 26 februari 2014 voor de tweede keer een unaniem niet akkoord verleend.

Vanwege ACV hebben we uiteraard niets tegen het feit dat gemeenschapswachten kunnen doorstromen tot agent van politie. Doch de kandidaten dienen wel te beschikken over de nodige competenties om volwaardig agent te worden.

De functie van gemeenschapswacht is geregeld bij Wet. Een recente wijziging maakt de regeling voor toegang tot het ambt stringenter en sindsdien is het slagen in een examen verplichtend. Voorheen was dit niet het geval.

We stellen vast dat de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie buiten spel wordt gezet doordat de kandidaten vrijgesteld worden van de proef ter beoordeling van de cognitieve vaardigheden, de persoonlijkheidsproef en het selectiegesprek.

De nieuwe regeling voorziet dat de burgemeester je zal beoordelen op je geschiktheid als gemeenschapswacht om agent van politie te worden. Een examen zal dan beoordelen of je de materie van gemeenschapswacht beheerst.

Vanuit het ACV zijn we hier duidelijk: de dienst rekrutering en selectie moet oordelen over het potentieel om agent van politie te worden en niet de politiek. De ervaring die men als gemeenschapswacht gedurende minimum drie jaar heeft opgedaan weegt niet op tegen de beoordeling van het potentieel om agent te worden door de bevoegde dienst. Er moeten ook garanties zijn dat de kandidaten over alle skills van agent beschikken. Een niet-gerechtvaardigde vrijstelling van opleidingen of van stage is dan ook uit den boze.

Statutaire nota' s DSJ

Vierdagenweek en halftijds werken - Op vrijdag 14 februari 2014 werd het koninklijk besluit van 29 januari 2014 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar, samen met het ministeriële uitvoeringsbesluit van 30 januari 2014, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding van die besluiten is vastgesteld op 1 maart 2014. Hier is de permanente nota van DGS/DSJ die die stelsels nader toelicht.

pijlnota DGS/DSJ/2014/7941/A van 28 februari 2014 - 71 kBpdf

Toelichtingen aangaande statutaire wijzigingen aangebracht door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Raadpleeg de nota DGS/DSJ/A-2014/6788 van 21 februari 2014 voor meer informatie.

pijlnota DGS/DSJ/A-2014/6788 van 21 februari 2014 - 410 kBpdf

Wettelijke pensioenen moeten omhoog, en niet de openbare pensioenen omlaag

Op 20-02-2014 stelden ACV Openbare diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs het memorandum voor de openbare sector voor. ACV vraagt de komende regeringen:

 • om werk te maken van een betere overheid;
 • om van de openbare sector een aantrekkelijke werkgever te maken;
 • om het stelsel van de pensioenen in de openbare sector te erkennen als enige volwaardige wettelijke stelsel;
 • en om het sociaal overleg in de openbare sector nieuw leven in te blazen.

pijlSamenvatting van het memorandum - 331 kBpdf

pijlMemorandum voor de openbare sector - volledig document

Betere bescherming voor slachtoffers van geweld

Gelet op de gewelddaden, de bedreigingen, het geweld met vuurwapens,... ten opzichte van de politiepersoneelsleden, werden een aantal werkgroepen (overheid – representatieve vakbonden) in plaats gesteld om maatregelen uit te werken om aan die problematiek te verhelpen.

Ingevolge de werkzaamheden van die werkgroepen, zijn 13 concrete engagementen getroffen. Eén van die engagementen is het voorzien van statutaire verbeteringen voor de politiepersoneelsleden die het slachtoffer zijn van gewelddaden. Het KB van 03-02-2014 beoogt de uitvoering van dat engagement.

pijlInfonieuws ACV Politie - 105 kBpdf

pijlUittreksel Belgisch Staatsblad - 346 kBpdf

Vierdagenweek en halftijds werken aanvragen

Vanaf nu kunnen de vierdagenweek en halftijds werken worden aangevraagd.

De federale politie heeft m.b.t. de vierdagenweek reeds een eerste richtlijn verspreidt in afwachting van een statutaire nota. Enkel specifieke formulieren mogen gebruikt worden. Korpsen van de lokale politie kunnen dit model aanpassen.

Wie snel een aanvraag indient kan gebruik maken van het stelsel vanaf 1 maart. De representatieve vakbonden hebben hierop aangedrongen tijdens de onderhandelingen.

pijlInfo aanvragen vierdagenweek - 112 kBpdf

pijlFormulier 1 - 115 kBpdf

pijlFormulier 2 - 116 kBpdf

pijlFormulier 3 - 114 kBpdf

Als service voor onze leden hebben we twee fiches opgesteld met een toelichting van de voorwaarden en de procedure.

pijlDe vierdagenweek met of zonder premie - 145 kBpdf

pijlHalftijds werken vanaf 50 of 55 jaar - 144 kBpdf

pijlBerekening - voorbeeld - 114 kBpdf

Vierdagenweek en halftijds werken gepubliceerd

Het Ministerieel en Koninklijk besluit inzake de vierdagenweek en halftijds werken is op Valentijnsdag gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 maart 2014.

Als service voor onze leden hebben we twee fiches opgesteld met een toelichting van de voorwaarden en de procedure.

pijlDe vierdagenweek met of zonder premie - 145 kBpdf

pijlHalftijds werken vanaf 50 of 55 jaar - 144 kBpdf

pijlUittreksel Belgisch staatsblad - 384 kBpdf

pijlBerekening - voorbeeld - 114 kBpdf

Uw veiligheid op droog zaad

Geen geld om een pot verf te kopen. Geen kledij. Geen helmen voor de motorrijders. Geen bestellingen noch betalingen. Voertuigen buiten gebruik. Gebouwen niet beveiligd. Schietstanden voor lange tijd buiten gebruik. Uitgestelde vergoeding van gemaakte onkosten. Het personeelslijstje van klachten is oneindig lang...

ACV klaagt de besparingen op de rug van de Federale Politie voor de zoveelste keer aan bij de 'verantwoordelijke (sic) politiek'. Tussen 2007 en 2012 een beknotting op de in het Parlement goedgekeurde budgetten van meer dan 157 miljoen €. In 2013 en 2014 snoeit de overheid op hetzelfde elan verder alsof er niets aan de hand is.

Het geweeklaag gaat bij de politiek het ene oor in, het andere weer uit. Bagatelliseren. Minimaliseren. Ontkennen dat er een probleem is. De bal terug kaatsen naar de top van de federale politie of de bal in het kamp van de Regering leggen. Of nog beter: ‘de optimalisatie’ poneren als super oplossing om de noden te lenigen.

Daarbovenop nog de inspecteur van financiën die dossiers vertraagt of afkeurt aan de lopende band. Om de haren uit je hoofd te trekken. Het ondermijnt de werking van de Federale Politie en verrot de sfeer.

De werking van de Federale Politie en de veiligheid van het personeel en de burger komen zwaar in het gedrang.

Wanneer zal de Regering in deze haar verantwoordelijkheid opnemen?

pijlRadio 1 - ACV Politie: Regering steekt kop in het zand

pijlFederale politie zit in geldnood

pijlNoodkreet politietip: Besparingen gaan te ver

pijlTop federale politie misnoegd over besparingen

pijlJan Adam (ACV): Geen geld om pot verf te kopen

pijlPolitietop: Veiligheid in gevaar door geldgebrek

pijlPolitietop klaagt over gevaarlijke besparingen

pijlMilquet krijgt tegenwind van regeringspartijen + Nota CG

Valid HTML5 Valid CSS3!